Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Giấc Mơ Tình Yêu (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(Tone Cao)
17 17 18 15 18 13
 15 15 16 14 16 11
 14 14 13 11b 13 15
 15 20 17 15 18

 17 17 18 15 18 13
 15 15 16 14 16 11
 14 14 13 11b 13 15
 13 17 18 15 18

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18 13

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18 13

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18
 13 20 17 18 15
Tabs: Tremolo 
(Tone Thấp)
11 11 10 9 10 7
9 9 8 6 8 5
6 6 7 5b 7 9
9 12 11 9 10

11 11 10 9 10 7
9 9 8 6 8 5
6 6 7 5b 7 9
7 11 10 9 10

5 4 7 10 9
5 4 7 10 9
5 4 7 11 11 12 11 10 9 10 7

5 4 7 10 9
5 4 7 10 9
5 4 7 11 11 12 11 10 9 10

5 4 7 10 9
5 4 7 10 9
5 4 7 11 11 12 11 10 9 10 7

5 4 7 10 9
5 4 7 10 9
5 4 7 11 11 12 11 10 9 10
7 12 11 10 9
Tabs: Diatonic
+8 +8 -8 +7 -8 , +6
+7 +7 -7 -6 -7 , +5
-6 -6 +6 +5o +6 , +7
+7 -9 +8 , +7 -8

+8 +8 -8 +7 -8 , +6
+7 +7 -7 -6 -7  , +5
-6 -6 +6 +5o +6 , +7
+6 +8 -8 , +7 -8

+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , +8 +8 , -9 +8 , -8 +7 -8 , +6

+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , +8 +8 , -9 +8 , -8 +7 -8

+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , +8 +8 , -9 +8 , -8 +7 -8 , +6

+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , -8 +7
+5 -5 +6 , +8 +8 , -9 +8 , -8 +7 -8
+6 -9 +8 -8 +7

Video Harmonica:
Video Music:
Midi Down:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)