Tabs Mới Nhất

Harmoncia Tab - Kỉ Niệm Trường Xưa - Đăng Khôi

Tabs: Tremolo (Tone Cao)
13 15 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 16 13
 13 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 22 19
 15 22 22 24 21 24 22 19
 17 20 20 19 22 19 19 17
 15 17 18 , 13 20 , 17 18 15 , 15

22 22 22 22 22 21 24
 24 21 24 22 19 17
 20 20 20 20 20 22 19 19 22 20 17
19 17 , 17
 22 22 22 22 22 21 24 24 21 22 19 , 24 , 21
 22 22 22 22 22 21 24 24 16 21 21 21 21 , 21

21 , 13 15 15 18 17 , 15
 13 15 15 18 17 18 16 13
 13 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 22 19

15 22 22 24 21 24 22 19
 17 20 20 19 22 19 19 17
 15 17 18 , 13 20 17 18 9 , 9

22 22 22 22 22 21 24
 24 21 24 22 19 17
 20 20 20 20 20 22 19 19 22 20 17
 19 17 , 17 22 22 22 22 22 21 24 24 21 22

19 24 21
22 22 22 22 22 21 24 24 24 21 21 21
21 , 21 24 22 , 22 22 22 24 , 21 21
21 , 21 24 22 , 22 22 22 24 , 21 21
21 , 24 22 , 21 22 24 21
21 21 21 , 21 21 , 21 24 22
21 22 22 , 24 21 21 21

Tabs: Tremolo (Tone Thấp)
7 9 9 9 10 11 9
7 9 9 10 11 10 8 7
7 9 9 10 11 9
7 9 9 10 11 10 14 13
9 14 14 16 15 16 14 13
11 12 12 13 14 13 13 11
9 11 10 , 7 12 , 11 10 9 , 9

14 14 14 14 14 15 16
16 15 16 14 13 11
12 12 12 12 12 14 13 13 14 12 11
13 11 , 11
14 14 14 14 14 15 16 16 15 14 13 , 16 , 15
14 14 14 14 14 15 16 16 8 15 15 15 15 , 15

15 , 7 9 9 10 11 , 9
7 9 9 10 11 10 8 7
7 9 9 10 11 9
7 9 9 10 11 10 14 13

9 14 14 16 15 16 14 13
11 12 12 13 14 13 13 11
9 11 10 , 7 12 11 10 3 , 3

14 14 14 14 14 15 16
16 15 16 14 13 11
12 12 12 12 12 14 13 13 14 12 11
13 11 , 11 14 14 14 14 14 15 16 16 15 14

13 16 15
14 14 14 14 14 15 16 16 16 15 15 15
15 , 15 16 14 , 14 14 14 16 , 15 15
15 , 15 16 14 , 14 14 14 16 , 15 15
15 , 16 14 , 15 14 16 15
15 15 15 , 15 15 , 15 16 14
15 14 14 , 16 15 15 15

Tabs: Diatonic
 -2 4 4 4 -4 5 4
 -2 4 4 -4 5 -4 -3 -2
 -2 4 4 -4 5 4
 -2 4 4 -4 5 -4 -6 6
 4 -6 -6 -7 7 -7 -6 6
 5 -5 -5 6 -6 6 6 5
 4 5 -4 -2 -5 5 -4 4 4

 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7
 -7 7 -7 -6 6 5
 -5 -5 -5 -5 -5 -6 6 6 -6 -5 5
 6 5 5
 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7 -7 7 -6 6 -7 7
 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7 -7 -3 7 7 7 7 7

 7 -2 4 4 -4 5 4
 -2 4 4 -4 5 -4 -3 -2
 -2 4 4 -4 5 4
 -2 4 4 -4 5 -4 -6 6

 4 -6 -6 -7 7 -7 -6 6
 5 -5 -5 6 -6 6 6 5
 4 5 -4 -2 -5 5 -4 1 1

 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7
 -7 7 -7 -6 6 5
 -5 -5 -5 -5 -5 -6 6 6 -6 -5 5
 6 5 5 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7 -7 7 -6

 6 -7 7
 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7 -7 -7 7 7 7
 7 7 -7 -6 -6 -6 -6 -7 7 7
 7 7 -7 -6 -6 -6 -6 -7 7 7
 7 -7 -6 7 -6 -7 7
 7 7 7 7 7 7 -7 -6
 7 -6 -6 -7 7 7 7

Video Music:


Note: 
Sol Đố Đố Đố  Rế Mí Đố
Sol Đố Đố Rế Mí Rế si sol
Sol Đố Đố Rế Mí Đố
Sol Đố Đố Rế Mí Rế Lá Sól
Đố Lá Lá Sí do2 Sí Lá Sól   
Mí Fá Fá Sól Lá Sól Sól Mí 
Đố Mí Rế , sol Fá , Mí Rế Đố , Đố

Lá Lá Lá Lá Lá 21 Sí  
Sí 21 Sí Lá Sól Mí  
Fá Fá Fá Fá Fá Lá Sól Sól Lá Fá Mí

Sól Mí , Mí   
 Lá Lá Lá Lá Lá do2 Sí Sí do2 Lá Sól , Sí , do2
Lá Lá Lá Lá Lá do2 Sí Sí si do2 do2 do2 do2  
do2

do2 ,  sol Đố  Đố Rế Mí , Đố
sol Đố Đố Rế Mí Rế si sol
sol Đố Đố Rế Mí Đố 
sol Đố Đố Rế Mí Rế Lá Sól

Đố Lá Lá Sí do2 Sí Lá Sól 
Mí Fá Fá Sól Lá Sól Sól Mí  
Đố Mí Rế , sol Fá Mí Rế đô , đô  

Lá Lá Lá Lá Lá do2 Sí
Sí do2 Sí Lá Sól Mí
Fá Fá Fá Fá Fá Lá Sól Sól Lá Fá Mí 
Sól Mí , Mí Lá Lá Lá Lá Lá do2 Sí Sí do2 Lá

Sól Sí do2  
Lá Lá Lá Lá Lá do2 Sí Sí Sí do2 do2 do2
do2 , do2 Sí Lá , Lá Lá Lá Sí , do2 do2
do2, do2 Sí Lá , Lá Lá Lá Sí , do2 do2
do2 , Sí Lá , do2 Lá Sí do2 
do2 do2 do2, do2 do2 , do2 Sí Lá ,
do2 Lá Lá , Sí do2 do2 do2

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)