Tabs Mới Nhất

Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay - 有一种爱叫做放手

You yi zhong ai jiao zuo fang shou 
Tabs: Tremolo
18 14 14 16 15 17 18 16
13 14 16 18 15 14 14 16 15 14 16 11
10 11 12 15 18 15 16 14 16 13
10 10 12 12 13 10 11
17 14 14 16 15 17 18 16
13 14 16 18 15 14 14 16 15 14 16 15 11
10 11 12 15 18 15 16 14 16 13
13 13 18 17 20 18 17
17 18 15 16 15 15 15 15 17 18
17 18 15 16 16 19 19
20 20 17 17 18 15 16 15 15 15
17 18 18 19 18 20 17 17
17 17 21 24 22 24
17 17 19 22 19 22 15 18 17
18 17 20 20 20 20 17 18 15 18 17
15 22 21 21 22 21
17 17 21 21 21 22 21 17 17 19 22 19 22 15 16 17
18 17 20 20 20 20 17 18 15 18 17
15 22 21 21 22 21 22 18 22 

Tabs: Diatonic

-8 -6 -6 -7 +7 +8 -8 -7
+6 -6 -7 -8 +7 -6 -6 -7 +7 -6 -7 +5
-4 +5 -5 +7 -8 +7 -7 -6 -7 +6
-4 -4 -5 -5 +6 -4 +5
+8 -6 -6 -7 +7 +8 -8 -7
+6 -6 -7 -8 +7 -6 -6 -7 +7 -6 -7 +7 +5
-4 +5 -5 +7 -8 +7 -7 -6 -7 +6
+6 +6 -8 +8 -9 -8 +8
+8 -8 +7 -7 +7 +7 +7 +7 +8 -8
+8 -8 +7 -7 -7 +9 +9
-9 -9 +8 +8 -8 +7 -7 +7 +7 +7
+8 -8 -8 +9 -8 -9 +8 +8
+8 +8 +10 +10” -10 +10”
+8 +8 +9 -10 +9 -10 +7 -8 +8
-8 +8 -9 -9 -9 -9 +8 -8 +7 -8 +8
+7 -10 +10 +10 -10 +10
+8 +8 +10 +10 +10 -10 +10 +8 +8 +9 -10 +9 -10 +7 -7 +8
-8 +8 -9 -9 -9 -9 +8 -8 +7 -8 +8
+7 -10 +10 +10 -10 +10 -10 -8 -10

Video Harmonica 

Video Music:
Midi down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)