Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Those Years (Diatonic - Tremolo)

You Are the Apple of My Eye 
Cảm Âm bởi Nocturne
Tabs: Tremolo
9 9 10 11 11 11 12 11
 11 10 9 10 10 10 12 11
 10 9 8 9 , 8 9 8 6 7 7
 9 10 11 12 6 15 16 , 16 11 12 11 10 9
 9 8 9 12 11 10 3 12 11 10 3 10

 9 9 10 11 11 11 12 11
 11 10 9 10 10 10 12 11
 10 9 16 9 16 9 14 13
 13 12 11 13 13 14 12 11 10
 10 11 12 12 13 11 10 9
 9 8 9 12 11 12 6 9 8 9 9

 12 12 12 12 11 8 11 10 10 9 9
 9 12 11 10 11 12 , 14 14 16 13 12 12 13 11
 14 14 14 14 13 14 16
 14 16 15 16 13 9
 12 11 10 9 12 11 12 13 13

 7 7 8 9 9 9 7 7
 7 7 9 10 10 10 7 14
 10 11 10 9 9 , 9 8 9 8 7 14 10
 10 10 9 10 12 11
 6 6 7 6 15 16 , 16 16 14 13 13 10 16 9
 15 16 13 12 13 12 13 14 17 10 3 10


 7 7 8 9 9 9 7 7
 7 7 9 10 10 10 7 14
 10 11 12 9 9  , 9 16 9 16 7 14 10
 10 10 11 12 11 12 14 13
 12 11 12 13 13 10 16 9
 15 16 13 12 13 , 14 17 18 15 10
 9 15 16 9 9

Tabs: Diatonic 
4 4 -4 5 5 5 -5 5
 5 -4 4 -4 -4 -4 -5 5
 -4 4 -3 4 -3 4 -3 -3” -2 -2
 4 -4 5 -5 -3” 7 -7 -7 5 -5 5 -4 4
 4 -3 4 -5 5 -4 1 -5 5 -4 1 -4

 4 4 -4 5 5 5 -5 5
 5 -4 4 -4 -4 -4 -5 5
 -4 4 -7 4 -7 4 -6 6
 6 -5 5 6 6 -6 -5 5 -4
 -4 5 -5 -5 6 5 -4 4
 4 -3 4 -5 5 -5 -3” 4 -3 4 4

 -5 -5 -5 -5 5 -3 5 -4 -4 4 4
 4 -5 5 -4 5 -5 -6 -6 -7 6 -5 -5 6 5
 -6 -6 -6 -6 6 -6 -7
 -6 -7 7 -7 6 4
 -5 5 -4 4 -5 5 -5 6 6

 -2 -2 -3 4 4 4 -2 -2
 -2 -2 4 -4 -4 -4 -2 -6
 -4 5 -4 4 4 4 -3 4 -3 -2 -6 -4
 -4 -4 4 -4 -5 5
 -3” -3” -2 -3” 7 -7 -7 -7 -6 6 6 -4 -7 4
 7 -7 6 -5 6 -5 6 -6 8 -4 1 -4

 -2 -2 -3 4 4 4 -2 -2
 -2 -2 4 -4 -4 -4 -2 -6
 -4 5 -5 4 4 4 -7 4 -7 -2 -6 -4
 -4 -4 5 -5 5 -5 -6 6
 -5 5 -5 6 6 -4 -7 4
 7 -7 6 -5 6 -6 8 -8 7 -4
 4 7 -7 4 4

Video Harmonica
Video Music
 
Note:
 Đô đô rê mi mi mi fa mi
Mi rê đô rê rê rê fa mi
Rê đô sì đô / sì đô sì là Sòl Sòl
Đô rê mi fa là đố si / Si mi fa mi rê đô
Đô sì đô fa mi rê đồ fa mi rê đồ rê

Đô đô rê mi mi mi fa mi
Mi rê đô rê rê rê fa mi
Rê đô si đô si đô la sol
Sol fa mi sol sol la fa mi rê
Rê mi fa fa sol mi rê đô
Đô sì đô fa mi fa là đô sì đô đô

Fa fa fa fa mi sì mi rê rê đô đô
Đô fa mi rê mi fa / la la si sol fa fa sol mi
La la la la sol la si
La si đố si sol đô
Fa mi rê đô fa mi fa sol sol

Sòl Sòl sì đô đô đô Sòl Sòl
Sòl Sòl đô rê rê rê Sòl la
Rê mi rê đô đô / đô sì đô sì Sòl la rê
Rê rê đô rê fa mi
Là là sòl là đố si / si si la sol sol rê si đô
đố si sol Fa sol fa sol La mí rê đồ rê

Sòl  Sòl sì đô đô đô Sòl Sòl
Sòl  Sòl  đô rê rê rê Sòl la
Rê mi fa đô đô / đô si đô si Sòl la rê
Rê rê mi fa mi fa la sol
Fa mi fa sol sol rê si đô
Đố si sol fa sol/ la mí rế đố rê
Đô đố si đô đô

Midi: update
 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)