Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Anh Cho Em Mua Xuan (Diatonic + Tremolo)

Anh Cho Em Mùa Xuân - Nguyễn Hiền 

15 15 14 13 15 15 18 15 18 17 13
 11 12 11 12 13 14 13
 11 12 13 14 11 13 14 13 14 17
 17 13 14 13 18

 15 15 14 13 15 15 18 15 18 17 13
 11 12 11 12 13 14 13
 11 12 13 14 11 13 14 13 14 17
 18 17 14 16 15

 15 11 12 13 15
 11 12 13 14 11
 13 14 13 15 18
 14 18 15 18 17 19 17
 17 19 17 17 14
 18 17 18 15 13
 14 14 11 14 15
 18 17 14 18 18

Đoạn Cuối :
 15 15 14 13 15
 15 18 15 18 17


+7 +7 , -6 +6 +7 ,  +7 -8 , +7 -8 +8 +6
+5 -5 , +5 -5 +6 -6 +6
+5 -5 +6 -6 , +5 , +6 -6 +6 -6 , +8
+8 +6 , -6 +6 , -8

+7 +7 , -6 +6 +7 , +7 -8 , +7 -8 +8 +6
+5 -5 , +5 -5 +6 -6 +6
+5 -5 +6 -6 , +5 , +6 -6 +6 -6 , +8
-8 +8  -6 , -7 +7

+7 , +5 -5 +6 ,+7
+5 -5 +6 -6 , +5
+6 -6 +6 , +7 -8
-6 -8 +7 , -8 +8 +9 +8
+8 +9 +8 +8 , -6
-8 +8 -8 , +7+6
-6 -6 +5 ,  -6 +7
-8 +8 -6 , -8 -8

+7 +7 -6 +6 , +7
+7 -8 +7 -8 , +8

Video :
Sheet Music: upadte
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)