Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Va Con Mua Toi (Tremolo - Diatonic)

Và Cơn Mưa Tới - Bảo Chấn
Tabs bên dưới mình dịch từ Midi , các bạn có thể tùy biến chỗ "#" và "b" . Bạn nào thực sự muốn luyện bài này thì Down Midi về luyện nhé :D .
Tabs: Tremolo
9 10 11 11 11 11 14 13
 11 10 9 9 9 9 12 11
 6 8 9 9 9 11 10 9 10 11

 9 10 11 11 11 11 14 13
 11 10 9 9 9 9 12 11
 14 16 15 18 15 16 14 11 10 11

 11 14 16 16# 18 16# 16
 14 14 16 14 14b 11# 11
 11# 11# 14b 14 11
 14 18 16b 16

 11 14 16 16b 18 16b 16
 14 14 16 16b 16b
 16 14 11 14 15 18 16 14 13 14
 9 10 11
 9 10 10#
Đoạn 2
 9 10 11 11 11 11 14 13
 11 10 9 9 9 9 12 11
 6 8 9 9 9 11 10 9 10 11

 9 10 11 11 11 11 14 13
 11 10 9 9 9 9 12 11
 14 16 15 18 15 16 14 11 10 11

 11 14 16 16# 18 16# 16
 14 14 16 14 14b 11# 11
 11# 11# 14b 14 11
 14 18 16b 16

 11 14 16 16b 18 16b 16
 14 14 16 16b 16b
 16 14 11 14 15 18 16 14 13 14
 18 15 14 17 17

Tabs: Diatonic
+4 -4 +5 +5 +5 +5 , -6 +6
+5 -4 +4 +4 +4 +4 , -5 +5
-3'' -3 +4 +4 , +4 +5 , -4 +4 , -4 +5

+4 -4 +5 +5 +5 +5 , -6 +6
+5 -4 +4 +4 +4 +4 , -5 +5
-6 -7 +7 , -8 +7 , -7 -6  ,+5 -4 +5

+5 -6 -7 -7#  , -8 -7# -7
-6 , -6 -7 , -6 -6b , +5# +5
+5# +5# , -6b -6 +5
-6 -8 , -7o -7

+5 -6 -7 -7o  , -8 -7o -7
-6 -6 , -7 -7o -7o
-7 -6  , +5 -6 +7 -8 , -7 -6  +6  -6
+4 , -4 , +5
+4 , -4  , -4'
Đoạn 2
+4 -4 +5 +5 +5 +5 , -6 +6
+5 -4 +4 +4 +4 +4 , -5 +5
-3'' -3 +4 +4 , +4 +5 , -4 +4 , -4 +5

+4 -4 +5 +5 +5 +5 , -6 +6
+5 -4 +4 +4 +4 +4 , -5 +5
-6 -7 +7 , -8 +7 , -7 -6  ,+5 -4 +5

+5 -6 -7 -7#  , -8 -7# -7
-6 , -6 -7 , -6 -6b , +5# +5
+5# +5# , -6b -6 +5
-6 -8 , -7o -7

+5 -6 -7 -7o  , -8 -7o -7
-6 -6 , -7 -7o -7o
-7 -6  , +5 -6 +7 -8 , -7 -6  +6  -6
-8 +7 -6 , +8 +8

Video:
 

Sheet Music: update
Midi Down 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)