Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Wind - Naruto (Akeboshi)

Tabs: Tremolo
Intro
  17 18 17 19
 16 14 16 18
 17 18 17 19
 16 14 16

 17 18 15 15 15 14
 14 15 15 18 18 15
 17 17 19 17 17 18
 14 15 15 18 18 15
 15 15 18 16 14 13
 14 13 13 13 13
 15 15 18 16 14 13
 14 13 13 13 13

 17 18 18 15 14 14
 15 15 18 17
 17 18 17 18 17 18
 15 14 15 17
 17 19 19 19 19 15
 15 14 15 15 17
 17 18 17 17 18
 15 15 15 15 15

 14 17 13 14 14 13
 14 17 17 20 20 17
 14 17 13 14 14 13
 13 17 19 22
 19 15 15 16 15

Tabs : Diatonic

Piano Intro
8 -8 8 9
-7 -6 -7 -8
8 -8 8 9
-7 -6 -7

8  -8   7    7    7  -6
Cul-ti-vate your hun-ger
-6  7   7   -8 -8  7
be-fore you i-dea-lize.
8  8   9    8   8  -8
Mo-ti-vate your an-ger
-6  7    7   -8  -8   7
to make them all rea-lize.
7     7   -8  -7   -6  6
Clim-bing the moun-tai-n,
-6  6   6  6    6
ne-ver co-ming down.
7     7  -8  -7  -6   6
Break in-to the con-tents,
-6  6   6   6    6
ne-ver fal-ling down.

8   -8  -8  7     -6  -6
My knee is still sha-king,
7    7 -8    8
like I was twelve.
8     -8   8  -8    8    -8
Snea-king out the class-room,
7  -6   7    8
by the back door.
8  9    9    9  9   7
A man yelled at me twice,
7  -6  7   7   8
but I did-n't care.
8    -8  8   8   -8
Wai-ting is was-ting,
7    7   7   7   7
for peo-ple like me.

-6     8  6   -6  -6  6
Don't try to live so wise.
-6     8     8   -9     -9   8
Don't cry 'cause you're so right.
-6     8    6   -6   -6   6
Don't dry with fakes or fears.
  6     8   9   -10
'Cause you will hate
9     7   7  -7   7
your-self in the end.

Video:

Sheet Music : update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)