Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Viva Forever - Spice Girls

Tabs: Tremolo (Tone cao )
 17 17 17 17 18 17
 17 17 19 19 17
 19 19 19 20 20
 20 17 17 17 18 18
 15 17 17 17 20 17

 17 17 17 17 18 17
 17 17 19 19 17
 19 19 19 20 20
 20 17 17 17 18 18
 15 17 17 17 20 17

 14 16 15 17 16
 15 18 17 15

 15 15 16 16 14
 16 15 16 13
 14 16 14 12
 13 12 13
 15 16 16 14
 16 15 17 16
 15 18 18 15 15 16 15

Tabs: Tremolo (Tone thấp)
11 11 11 11 10 11
11 11 13 13 11
13 13 13 12 12
12 11 11 11 10 10
9 11 11 11 12 11

11 11 11 11 10 11
11 11 13 13 11
13 13 13 12 12
12 11 11 11 10 10
9 11 11 11 12 11

6 8 9 11 8
9 10 11 9

9 9 8 8 6
8 9 8 7
6 8 6 4
7 4 7
9 8 8 6
8 9 11 8
9 10 10 9 9 8 9

8   8    8   8  -8   8
Do you still re-mem-ber?
8    8   9  9   8
How we used to be.
9     9   9 -9  -9
Feel-ing to-ge-ther, 
-9   8   8   8   -8 -8
be-lieve in what-ev-er.
7    8   8   8   -9  8
My love has said to me.

8     8 8   8     -8   8 
Both of us were dream-ers.
8       8   9  9   8
Young love in the sun.
9     9   9   -9  -9
Felt like my sav-iour,
-9  8   8  8  -8  -8
my spi-rit I gave ya.
7     8  8  8   -9  8
We'd on-ly just be-gun.

-6 -7  7  8  -7
Ha-sta Ma-na-na,
7   -8  8   7
al-ways be mine.

7  7  -7  -7 -6
Vi-va for-ev-er,
-7   7  -7    6
I'll be wait-ing.
-6 -7   -6  -5
E--ver-last-ing, 
6    -5   6
like the sun.
7    -7  -7 -6
Live for-ev-er, 
-7   7  8   -7
for the mo-ment.
7 -8   -8    7   7   -7   7
E-ver sear-ching for the one.

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)