Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - You Are My Angle

One of the best songs in the world
Tabs: Tremolo
 10 9 10 11 7
 9 10 9 10 11 13
 11 12 13 9 10 11 10

 10 9 10 11 7
 9 10 9 10 11 13 14 11 10
 11 11 11 13 9
 9 10 11 11 12 11 9 11 10

 9 13 14
 14 15 16 14 13
 13 14 13 12 12
 13 14 13 10 11

 9 13 14
 14 15 16 18 13
 13 14 13 12 12
 10 11 12 13 14 9 10
 10 9 10 11 7
 9 10 9 10 11 13

Tabs: Diatonic

 -4 4 -4 5 -2
 4 -4 4 -4 5 6
 5 -5 6 4 -4 5 -4

 -4 4 -4 5 -2
 4 -4 4 -4 5 6 -6 5 -4
 5 5 5 6 4
 4 -4 5 5 -5 5 4 5 -4

 4 6 -6
 -6 7 -7 -6 6
 6 -6 6 -5 -5
 6 -6 6 -4 5

 4 6 -6
 -6 7 -7 -8 6
 6 -6 6 -5 -5
 -4 5 -5 6 -6 4 -4
 -4 4 -4 5 -2
 4 -4 4 -4 5 6
Video:
Sheet Music: update
Note:
Rê đô rê mi sòl
Đô rê, đô rê mi sol
Mi fa sol đô , rê mi rê

Rê đô rê mi sòl
Đô rê, đô rê mi sol ( la mi rê )
Mi mi mi sol đô
Đô rê mi , mi fa mi đô-mi rê

Đô sol-la
La đố si la sol
Sol la sol fa fa
Sol la sol rê mi

Đô sol-la
La đố si rế sol
Sol la sol fa fa
Rê mi fa sol la đô rê ....

Rê đô rê mi sòl
Đô rê , đô rê mi sol
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)