Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yêu Lại Từ Đầu - Khắc Việt

Tabs: Tremolo
11 11 10 11 13 9
11 11 10 11 13 9
11 13 14 13 13 11 10
11 10 11 11 11 13 9
11 12 9 11 11 10 10
11 11 10 11 13 9
10 11 11 10 11 13 9
11 13 14 13 13 11 10
11 12 13 12 12 11 12
11 12 13 12 12 12 11 12 13

Chorus:
14 16 15 15 15 17 16
14 16 17 14 14 13 12 13
14 16 15 15 15 17 16
14 16 17 14 13 14 15 18
14 16 15 15 15 17 16
16 14 13 14 14 13 12 11
14 16 15 15 15 17 14 13 14 15 16
14 14 15 18 .15 16 14 14
 Tabs: Diatonic
 5 5 -4 5 6 4
 5 5 -4 5 6 4
 5 6 -6 6 6 5 -4
 5 -4 5 5 5 6 4
 5 -5 4 5 5 -4 -4
 5 5 -4 5 6 4
 -4 5 5 -4 5 6 4
 5 6 -6 6 6 5 -4
 5 -5 6 -5 -5 5 -5
 5 -5 6 -5 -5 -5 5 -5 6

 -6 -7 7 7 7 8 -7
 -6 -7 8 -6 -6 6 -5 6
 -6 -7 7 7 7 8 -7
 -6 -7 8 -6 6 -6 7 -8
 -6 -7 7 7 7 8 -7
 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 5
 -6 -7 7 7 7 8 -6 6 -6 7 -7
 -6 -6 7 -8 7 -7 -6 -6

Video Music:
Note:
  Mi Mi Rê Mi Sol Đô
 Mi Mi Rê Mi Sol Đô
 Mi Sol La Sol Sol Mi Rê
 Mi Rê Mi Mi Mi Sol Đô
 Mi Fa Đô Mi Mi Rê Rê
 Mi Mi Rê Mi Sol Đô
 Rê Mi Mi Rê Mi Sol Đô
 Mi Sol La Sol Sol Mi Rê
 Mi Fa Sol Fa Fa Mi Fa
 Mi Fa Sol Fa Fa Fa Mi Fa Sol

 La Si Đố Đố Đố Mí Si
 La Si Mí La La Sol Fa Sol
 La Si Đố Đố Đố Mí Si
 La Si Mí La Sol La Đố Rế
 La Si Đố Đố Đố Mí Si
 Si La Sol La La Sol Fa Mi
 La Si Đố Đố Đố Mí La Sol La Đố Si
 La La Đố Rế Đố Si La La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)