Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Wind of change - Susan Wong

Tabs: Tremolo

6 8 9 13 11 9 6
8 8 8 9 11 10 9 7 6
6 6 8 9 13 11 9 6
8 8 8 9 11 10 9 7 6

6 8 9 13 11 9 6
8 8 8 9 11 10 9 7 6
6 6 8 9 13 11 9 6
8 8 8 9 11 10 9 7 6

11 11 11 11 12 11
11 11 11 11 12 11
11… 12 11 9 10 9 9
9 9 13 9 9
9 9 13 9 9 14 13…

9 10 11 12 13 12 11 9 10
12 11 10 9 8 9 10 11 10 9 10 8
8 7 6 14 14, 7 6 13 13
12 11 12 11 13 12 11 9 10

9 10 11 12 11 12 13 12 11 9 10
12 11 10 9 8 9 10 11 10 9 10 8
9 8 7 6 14 14, 7 6 14 13
11 12 11 12 11 13 12 11 9 10
12 11 10 10 9…
-----------------------------
11 11 11 11 12 11
11 11 11 11 12 11
11… 12 11 9 10 9 9
9 9 13 9 9
9 9 13 9 9 14 13…

9 10 11 12 13 12 11 9 10
12 11 10 9 8 9 10 11 10 9 10 8
8 7 6 14 14, 7 6 13 13
12 11 12 11 13 12 11 9 10

9 10 11 12 11 12 13 12 11 9 10
12 11 10 9 8 9 10 11 10 9 10 8
9 8 7 6 14 14, 7 6 14 13
11 12 11 12 11 13 12 11 9 10
12 11 10 10 9…
------------------------------
9 8 7 6 14 14, 7 6 14 13
11 12 11 12 11 13 12 11 9 10

9 10 11 12 11 12 13 12 11 9 10
12 11 10 9 8 9 10 11 10 9 10 8
9 8 7 6 14 14, 7 6 14 13
11 12 11 12 11 13 12 11 9 10
12 11 10 10 9…
-End-

Video: 


Sheet Music: update
Note: update
Là sì đô sol mi đô là
Sì sì sì đô rê đô sì sòl là
Là sì đô sol mi đô là
Sì sì sì đô rê đô sì sòl là

Mi mi mi mi fa mi, mi mi mi mi fa mi mi rê rê, fa mi đô rê đô đô, đô đô sol đô đô, đô đô sol đô đô la la sol
Điệp khúc:
Đô rê mi fa mi fa sol fa mi đô rê, fa mi rê đô sì đô rê mi rê đô rê sì
Đô sì sol là la la, sì đô la sol, fa mi fa sol la sol mi đô rê
Fa mi rê rê đô
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)