Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - White Christmas

Tabs: Tremolo
 11 12 11 10 11 12 13 14
 14 16 15 18 15 16 14 13
 9 10 11 11 11 14 13 9 9 9 13
 12 11 12 11 10 9 10
 11 12 11 10 11 12 13 14
 14 16 15 18 15 16 14 13
 9 10 11 11 11 14 13 15
 9 10 11 11 14 12 10 8 9

Tabs: Diatonic
5   -5   5  -4 5  -5    6   -6
I'm dreaming of a white Christmas,
 -6   -7   7   -8  7  -7  -6   6
Just like the ones I used to know
  4   -4    5  5     5 -6   6    4  4    4  6
Where the treetops glisten and children listen
-5  5     -5     5   -4  4   -4
To hear sleigh bells in the snow.
 5   -5   5  -4 5  -5    6   -6         
I'm dreaming of a white Christmas,
-6   -7 7   -8   7    -7 -6   6
With every Christmas card I write
 4   -4   5   5   5 -6  6    7
May your days be merry and bright,
 4  -4   5   5    -6  -5 -4  -3   4
And may all your Christmases be white

Video:

Sheet Music: Update
Note:
  Mi Fa Mi Rê Mi Fa Sol La
 La Si Đố Rế Đố Si La Sol
 Đô Rê Mi Mi Mi La Sol Đô Đô Đô Sol
 Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê
 Mi Fa Mi Rê Mi Fa Sol La
 La Si Đố Rế Đố Si La Sol
 Đô Rê Mi Mi Mi La Sol Đố
 Đô Rê Mi Mi La Fa Rê Sì Đô

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)