Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vi Sao - Khoi My ft Hoang Rapper

Vì Sao - Khởi My ft Hoàng rapper

Tabs: Diatonic

7 -8 -7 -7 7 -7 -6 6
5 -6 -6 -7 6 -6
7 -8 -7 -7 7 -7 -8 -7 7 -7 -6 -6 -7 6 -6
7 -8 -7 -7 7 -7 -6 6
5 -6 -6 -7 6 -6
7 -8 -7, -7 7 -7 7 9 8
-9 9 -10 10 -10 9 -10

5 6 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -8 8 5 -4 4
5 6 -7 -7 -7 -7 -8 5 7 -7 -8 7
5 6 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -8 8 5 -4 4
5 6 -7 -7 -7 -7 -8 -7 7 -7

Hoang rapper
7 7 7 -7 -7
-6 -7 7 -8 6
5 5 -5 5 -5 7 7
5 5 -5 5 -5 8 -8
7 7 7 7 -7
6 6 -6 6 -6 7 8
-6 -7 7 7 -7 6 -6

Tabs: Tremolo

 15 18 16 16 15 16 14 13
 11 14 14 16 13 14
 15 18 16 16 15 16 18 16 15 16 14 14 16 13 14
 15 18 16 16 15 16 14 13
 11 14 14 16 13 14
 15 18 16 16 15 16 15 19 17
 20 19 22 21 22 19 22
 11 13 16 16 16 16 18 16 18 17 11 10 9
 11 13 16 16 16 16 18 11 15 16 18 15
 11 13 16 16 16 16 18 16 18 17 11 10 9
 11 13 16 16 16 16 18 16 15 16

 15 15 15 16 16
 14 16 15 18 13
 11 11 12 11 12 15 15
 11 11 12 11 12 17 18
 15 15 15 15 16
 13 13 14 13 14 15 17
 14 16 15 15 16 13 14

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)