Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vang Trang Khoc

Vầng Trăng Khóc

Tabs: Diatonic

-5 5 -4 -5 6 -6 -6 7 -8 7 7 7 7 -6 6
-5 6 -6 -5 7 6/ 7 -6 6 -6 6 -5 6
-5 5 -4 -5 6 -6/ -6 7 -8 7 7 7 7 -6 6
-5 6 -6/ -5 7 6 7 -6 6 -6 6 -5 -5

Chorus:
-6 7 -8 -6 -8 8 -6 8 -9 8 -8 7 -6
-5 7 6 7 -6 6/ 6 -5 6 -6 6 -6 7
-6 7 -8 -6 -8 8 -6 8 -9 8 -8 7 -6
7 -6 6/ 7 -6 -4/ -4 5 -5 6 -6 7 6
-6 6 -5

Tabs: Tremolo


 12 11 10 12 13 14 14 15 18 15 15 15 15 14 13
 12 13 14 12 15 13 /15 14 13 14 13 12 13
 12 11 10 12 13 14 /14 15 18 15 15 15 15 14 13
 12 13 14 /12 15 13 15 14 13 14 13 12 12

 14 15 18 14 18 17 14 17 20 17 18 15 14
 12 15 13 15 14 13/ 13 12 13 14 13 14 15
 14 15 18 14 18 17 14 17 20 17 18 15 14
 15 14 13/ 15 14 10/ 10 11 12 13 14 15 13
 14 13 12

Video: Harmonica

Video Music:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)