Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tua Vao Vai Anh

Tựa Vào Vai Anh

Tabs: Diatonic


5 6 -6 -6 -6 5 -6 -7 -7 -7
7 -7 -6 6 -6 6 -6 5 -4 5
5 6 -6 -6 -6 5 -6 -7 -6 6
-8 7 -8 7 -6 -7
5 6 -6 -6 -6 5 -6 -7 -7 -7
7 -7 -6 6 -6 6 -6 -5 5 -5
5 6 -6 -6 -6 5 -6 -7 -6 6
-8 7 -7 7 -7 -6 6 -6

7 7 7 7 -7 -7 -6
-7 -7 -7 -7 -6 -6 6
5 5 -5 5 -5 6 -6 6 -6 -7
7 7 7 7 -7 -7 -6
8 8 8 8 -7 -7 6
5 -5 5 -5 -7 7 -7

Chorus:

-4 5 -4 5 -6 -6
-4 5 -4 5 -7 -7
-4 5 -8 8 -8 7 7 -8 7 -6 6 -6 5
-4 5 -4 5 -6 -6
-4 5 -4 5 -7 -7
-4 5 8 -8 7 7 7 -8 7 -6 6 8 8
-4 5 -4 5 -6 -6
-4 5 -4 5 -7 -7
-4 5 -8 8 -8 7 7 -8 7 -6 6 -6 5
-4 5 -4 5 -6 -6
-4 5 -4 5 -7 -7
-4 5 8 -8 7 7 7 -8 7 -6 6 -6

Tabs: Tremolo

 11 13 14 14 14 11 14 16 16 16
 15 16 14 13 14 13 14 11 10 11
 11 13 14 14 14 11 14 16 14 13
 18 15 18 15 14 16
 11 13 14 14 14 11 14 16 16 16
 15 16 14 13 14 13 14 12 11 12
 11 13 14 14 14 11 14 16 14 13
 18 15 16 15 16 14 13 14
 15 15 15 15 16 16 14
 16 16 16 16 14 14 13
 11 11 12 11 12 13 14 13 14 16
 15 15 15 15 16 16 14
 17 17 17 17 16 16 13
 11 12 11 12 16 15 16
Chorus:
 10 11 10 11 14 14
 10 11 10 11 16 16
 10 11 18 17 18 15 15 18 15 14 13 14 11
 10 11 10 11 14 14
 10 11 10 11 16 16
 10 11 17 18 15 15 15 18 15 14 13 17 17
 10 11 10 11 14 14
 10 11 10 11 16 16
 10 11 18 17 18 15 15 18 15 14 13 14 11
 10 11 10 11 14 14
 10 11 10 11 16 16
 10 11 17 18 15 15 15 18 15 14 13 14

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)