Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Toi La Ai Em La Ai

Tôi là ai Em là ai

Tabs: Diatonic


-8 -8 -8 -6 +7 -8 +7
-7 -8 -7 -6 +6 +6 -6
-8 -8 -8 -6 +7 -8 +7
+8 -9 +8 -8 +7 +7 -8

-8 -8 -8 -6 +7 -8 +7
-7 -8 -7 -6 +6 +6 -6
-8 -8 -8 -6 +7 -8 +7
+8 -9 +8 -8 +7 +7 -8

Chorus:

-10 -9 -9 +9 +9 -10 +9 +9
+9 +9 +9 -10 +9 -9 -8 -8
+8 +7 +7 +8 -9 +8 +8
+9 -10 +9 +9 +9 -9 +9 -10

-10 -9 -9 +9 +9 -10 +9 +9
+9 +9 +9 -10 +9 -9 -8 -8
-9 -8 -8 -9 +8 +8 +8
+8 +8 +8 +7 +8 +8 -8


Tabs: Tremolo


18 18 18 14 15 18 15
16 18 16 14 13 13 14
18 18 18 14 15 18 15
17 20 17 18 15 15 18

18 18 18 14 15 18 15
16 18 16 14 13 13 14
18 18 18 14 15 18 15
17 20 17 18 15 15 18

Chorus:

22 20 20 19 19 22 19 19
19 19 19 22 19 20 18 18
17 15 15 17 20 17 17
19 22 19 19 19 20 19 22

22 20 20 19 19 22 19 19
19 19 19 22 19 20 18 18
20 18 18 20 17 17 17
17 17 17 15 17 17 18

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)