Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Yeu Tham Kin

Tình Yêu Thầm Kín

Tabs: Diatonic


5 -4 5 6 6 6
5 -4 5 6 6 6
6 6 -5 5 -4 5 5
5 -4 5 6 6 6
5 -4 5 6 -6 6
6 -6 -5 5 -5 5 -4
-6 -7 7 -7 7
-8 7 -7 -6 6
6 -6 65 -5 4 5
-6 -7 7 -7 7
-8 7 -7 -6 6 -6
-6 6 -5 6 -6 7 -8
6 7 -8 8, 8 8 7 -7 7
-6-8 8 -9 -9 -9-8 8 -8
8 -8 8 9. 9 9 -9 -8 8 -8 7 7
-8 8 -9 8 -9 8 -8 -7 7

Tabs: Tremolo


 11 10 11 13 13 13
 11 10 11 13 13 13
 13 13 12 11 10 11 11
 11 10 11 13 13 13
 11 10 11 13 14 13
 13 14 12 11 12 11 10
 14 16 15 16 15
 18 15 16 14 13
 13 14 13 11 12 9 11
 14 16 15 16 15
 18 15 16 14 13 14
 14 13 12 13 14 15 18
 13 15 18 17 17 17 15 16 15
 14 18 17 20 20 20 18 17 18
 17 18 17 19
 19 19 20 18 17 18 15 15
 18 17 20 17 20 17 18 16 15

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)