Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Yeu Mang Theo

Tình Yêu Mang Theo

Tabs: Diatonic


+5 +6 -6 -6 -6 +6 -6 +6 +5 +7
-8 -8 +8 -9 -8 -6 -8 +7
-8 -8 +8 -9 -8 -6 -8 +7 -6 +5 -4
+6 +6 +6 -4 -6 +6

+5 +6 -6 -6 -6 +6 -6 +6 +5 +7
-8 -8 +8 -9 -8 -6 -8 +7
+7 -6 +6 +6 +6 +6 +6 -6 +6 -5 -4
-4 +5 -5 -4 -5 -6 +7

Chorus:

-6 +7 -8 +7 -8
-6 -6 +7 -8 +7 -8
-6 +7 -8 -9 +8 -8 -8 +8 -8 +7
+7 -6 +6 -5 +6
+6 +6 -6 +6 -5 -4
-4 +5 -5 -4 -5 -6 +7

-6 -6 +7 -8 +7 -8
-9 +8 -8 +7 -8
-9 +8 -8 +8 -9 +8 -8 +7 -6
+7 -6 +6 -5 +6
+6 -6 +6 -5 -4
-4 +5 -5 +7 -6 +6 +6 , -6 +6 -5

Tabs: Tremolo


 11 13 14 14 14 13 14 13 11 15
 18 18 17 20 18 14 18 15
 18 18 17 20 18 14 18 15 14 11 10
 13 13 13 10 14 13
 11 13 14 14 14 13 14 13 11 15
 18 18 17 20 18 14 18 15
 15 14 13 13 13 13 13 14 13 12 10
 10 11 12 10 12 14 15
Chorus:
 14 15 18 15 18
 14 14 15 18 15 18
 14 15 18 20 17 18 18 17 18 15
 15 14 13 12 13
 13 13 14 13 12 10
 10 11 12 10 12 14 15
 14 14 15 18 15 18
 20 17 18 15 18
 20 17 18 17 20 17 18 15 14
 15 14 13 12 13
 13 14 13 12 10
 10 11 12 15 14 13 13 14 13 12

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)