Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Dau Chua Nguoi

Tình Đầu Chưa Nguôi

Tabs: Diatonic

+5 -6 -7 +7 -8 -7 -6 +6 -6 +5
+5 -6 -7 +7 -8 -7 -6 +6 -8 +8
+7 -8 +8 +8 -8 +7 -8
-7 +7 -8 -8 -7 +6 -6
+5 -5 +7 +7 -8 -7 -6 +6 -6 -7

+5 -6 -7 +7 -8 -7 -6 +6 -6 +5
+5 -6 -7 +7 -8 -7 -6 +6 -8 +8
+7 -8 +8 +8 -8 +7 -8
-7 +7 -8 -8 -7 +6 -6
+5 -5 +7 +7 -8 -7 -6 +6 +6 -6

+7 +7 -8 +8 +8 -8 +7 -8
-8 -8 +8 -9 -9 +8 -8 +8
+8 +8 -9 +9 +9 -9 +8 -10 +9 -9 +8 +7 , +8 -8

+7 +7 -8 +8 +8 -8 +7 -8
-8 -8 +8 -9 -9 +8 -8 +8
+8 +8 -9 +9 +9 -9 +8 -10 +9 -9 +8 +7 , -7 -6

Tabs: Tremolo


11 14 16 15 18 16 14 13 14 11
11 14 16 15 18 16 14 13 18 17
15 18 17 17 18 15 18
16 15 18 18 16 13 14
11 12 15 15 18 16 14 13 14 16

11 14 16 15 18 16 14 13 14 11
11 14 16 15 18 16 14 13 18 17
15 18 17 17 18 15 18
16 15 18 18 16 13 14
11 12 15 15 18 16 14 13 13 14

15 15 18 17 17 18 15 18
18 18 17 20 20 17 18 17
17 17 20 19 19 20 17 22 19 20 17 15 , 17 18

15 15 18 17 17 18 15 18
18 18 17 20 20 17 18 17
17 17 20 19 19 20 17 22 19 20 17 15 , 16 14

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)