Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Ca Du Muc - Those Were The Days

Tình Ca Du Mục - Those Were The Days
Tabs: Tremolo

14 14 16 15 18 15 16 14 15 14
11 11 12 13 14 11 12 11 10
14 14 14 16 15 18 15 16 14 15 14 14
16 16 16 15 16 12 13 14 16
Chorus:
15 15 16 16 14 14
14 14 13 13 12 12
10 11 12 13 14 16 14 13 12 11
9 10 11 13 12 12
12 13 14 18 15 15
14 16 15 17 18 15 16 14 13 14
15 15 16 16 14 14
14 14 13 13 12 12
10 11 12 13 14 17 18 15 16 15

Tabs: Diatonic

-6 -6 -7 7 -8 7 -7 -6 7 -6
5 5 -5 6 -6 5 -5 5 -4 -4
-6 -6 -7 7 -8 7 -7 -6 7 -6
7 -7 -7 -7 7 -7-5 -6 -7

Chorus:
7 7 -7 -7 -6 -6
-6 -6 5 5 -5 -5
-4 5 -5 6 -7 -8 -7 6 -5 5
4 -4 5 6 -5 -5
-5 6 -6 -8 7 7
-6 -7 7 8 -8 7 -7 -6(bend) -6

 7 7 -7 -7 -6 -6
 -6 -6 6 6 -5 -5
 -4 5 -5 6 -6 8 -8 7 -7 7

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)