Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ

Tabs: Tremolo
13 11 9 9 10 6 7
9 6 7 7 14 13 13
14 14 13 18 15 15 16 14 16 11 13 14 16
13 11 11 13 11 13 14
13 11 9 10 4 8 7 7 10
11 11 11 10 10 9 9 9 13 10 13
16 16 14 13 11 13 14 14 14 13 11 9 10 7
6 8 10 8 7 9 9

13 11 11 10 9 6 8 7
10 7 11 9 9 9 11
12 9 9 12 12 10 14 9 13 13
11 13 17 18 18 15 18 14 13
14 13 11 14 14 13 11
6 7 10 11 11 12 6 10 10 11 11 7 7 7 11
11 10 7 7 7 7 11 10 9

Tabs: Diatonic
  6 5 4 4 -4 -3" -2
 4 -3" -2 -2 -6 6 6
 -6 -6 6 -8 7 7 -7 -6 -7 5 6 -6 -7
 6 5 5 6 5 6 -6
 6 5 4 -4 -2'' -3 -2 -2 -4
 5 5 5 -4 -4 4 4 4 6 -4 6
 -7 -7 -6 6 5 6 -6 -6 -6 6 5 4 -4 -2
 -3" -3 -4 -3 -2 4 4

 6 5 5 -4 4 -3" -3 -2
 -4 -2 5 4 4 4 5
 -5 4 4 -5 -5 -4 -6 4 6 6
 5 6 8 -8 -8 7 -8 -6 6
 -6 6 5 -6 -6 6 5
 -3" -2 -4 5 5 -5 -3" -4 -4 5 5 -2 -2 -2 5
 5 -4 -2 -2 -2 -2 5 -4 4

Video Music:

Sheet Music:
Note:
 Sol Mi Đô Đô Rê Là Sòl
 Đô Là Sòl Sòl La Sol Sol
 La La Sol Rế Đố Đố Si La Si Mi Sol La Si
 Sol Mi Mi Sol Mi Sol La
 Sol Mi Đô Rê Fà Sì Sòl Sòl Rê
 Mi Mi Mi Rê Rê Đô Đô Đô Sol Rê Sol
 Si Si La Sol Mi Sol La La La Sol Mi Đô Rê Sòl
 Là Sì Rê Sì Sòl Đô Đô

 Sol Mi Mi Rê Đô Là Sì Sòl
 Rê Sòl Mi Đô Đô Đô Mi
 Fa Đô Đô Fa Fa Rê La Đô Sol Sol
 Mi Sol Mí Rế Rế Đố Rế La Sol
 La Sol Mi La La Sol Mi
 Là Sòl Rê Mi Mi Fa Là Rê Rê Mi Mi Sòl Sòl Sòl Mi
 Mi Rê Sòl Sòl Sòl Sòl Mi Rê Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)