Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tha Mot Lan Dau

Thà Một Lần Đau
Nhạc và lời : Nguyễn Hoài Anh

Tabs: Tremolo

13 13 13 13 12 11 10 10
11 12 12 11 9 9
13 13 13 13 15 16 15 18
18 17 18 15 16 15

12 12 12 12 11 12 14 14 14 13 13
9 9 10 11 11 12 11
11 10 11 10 9 9
9 8 9 9 8 9
11 12 14 14 10 10 10

13 13 13 13 12 11 10 10
11 12 12 11 9 9
13 13 13 13 15 16 15 18
18 17 18 15 16 15

12 12 12 12 11 12 14 14 14 13 13
9 9 10 11 11 12 11
10 10 11 10 9 9
9 8 9 9 8 9
11 12 13 14 14 16 16

14 14 16 15 15 18 15 14 14 16 15
16 16 15 18 18 15 13 15 15 18 17
14 14 16 15 15 18 15 14 14 16 15
16 16 15 18
18 18 15 15 16 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)