Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Teen Vong Co

 TEEN VỌNG CỔ

Tabs: Diatonic


7 7 8 7 -6 -6 6 6 7 -7 7 7 8 7 -6
-6 6 6 7 -7 7 7 8 7 -6 -6 -8 -8
8 7 7 -8 8 (6 6) 9 9 9 7 -8 -8
6 -8 8 -8 7 7 8 7 8 -8
(7 7 7 7 7) -6 7 -8 -8
(6 6 6 6 6) 5 6 -6 -6
(7 7 7 7 7) -6 7 -8 -8
(6 6 6 6 6) 5 6 -6 -6 5
5 8 7 -6 5 -6 7 8 8 7 -6 5 -6 8 -8
-8 8 9 9 -10 8 9 -6 7 -8 8 -6 6
-6 5 5 7 7 -8 -8 8 8 -10 -8 8 -6

Tabs: Tremolo

 15 15 17 15 14 14 13 13 15 16 15 15 17 15 14
 14 13 13 15 16 15 15 17 15 14 14 18 18
 17 15 15 18 17 13 13 19 19 19 15 18 18
 13 18 17 18 15 15 17 15 17 18
 (15 15 15 15 15) 14 15 18 18
 (13 13 13 13 13) 11 13 14 14
 (15 15 15 15 15) 14 15 18 18
 (13 13 13 13 13) 11 13 14 14 11
 11 17 15 14 11 14 15 17 17 15 14 11 14 17 18
 18 17 19 19 22 17 19 14 15 18 17 14 13
 14 11 11 15 15 18 18 17 17 22 18 17 14
No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)