Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sora Ni Hikaku - 空に光る

Sora Ni Hikaku
Tabs: Diatonic


6 -8 -8 8 -6/6 -8 -8 8 6
4 6 6 -5 5 -4 4/-3 6
6 -8 -8 8 -6/6 -8 -8 8 6
4 6 6 -5 5 -4 4/-3 4

6 -8 -8 8 -6/6 -8 -8 8 6
4 6 6 -5 5 -4 4/-3 6
6 -8 -8 8 -6/6 -8 -8 8 6
4 6 6 -5 5 -4 4/-3 4

4 7 -7 -7 -6 -6/-6 -7 -8 7
-7-6 -6 6 6
4 7 -7 -7 -6 -6/-6 -7 -8 -7
-7 -6 -6b -7 8/-8 -8 8 7 -7 7 -8
8 7 - 10 -10 9/-9 9 9 -9 8b -8/7 -7

Tabs: Tremolo


 13 18 18 17 14 13 18 18 17 13
 9 13 13 12 11 10 9 8 13
 13 18 18 17 14 13 18 18 17 13
 9 13 13 12 11 10 9 8 9
 13 18 18 17 14 13 18 18 17 13
 9 13 13 12 11 10 9 8 13
 13 18 18 17 14 13 18 18 17 13
 9 13 13 12 11 10 9 8 9
 9 15 16 16 14 14 14 16 18 15
 16 14 14 13 13
 9 15 16 16 14 14 14 16 18 16
 16 14 14b 16 17 18 18 17 15 16 15 18
 17 15 21 22 19 20 19 19 20 17b 18 15 16

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)