Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Santa Lucia (Tremolo - Diatonic)

Santa Lucia (Thuyền Mơ - Mai Thiên Vân)
Tabs: Tremolo
Verse1 

 13 13 15 15 16 16
 12 12 14 14 13 13
 11 14 13 13 12 12
 12 11 10 14 13
Verse2
 17 18 15 16 14 18 18 15 14 14 13 15
 17 15 15 13 13 11 12 18
 18 14 16 18 15
 17 18 15 16 14 18 18 15 14 14 13 15
 17 15 15 13 13 11 12 18
 18 17 18 18 15 

 
Tabs: Diatonic
 Verse 1 
 6  6  7  7  -7 -7 
Twi-light is draw-ing near, 
 -5   -5  -6  -6  6  6 
Bright stars will soon app-ear, 
 5  -6 6  6 -5 -5 
Come out and meet me,dear, 
-5 5  -4 -6  6 
I want you bad-ly. 

Verse 2 (same tabs as Verse 1) 
Each star that's in the sky, 
Twinkles for you and I, 
Don't leave me here to sigh, 
I love you madly. 

 8 -8 7-7-6-8  -8 7 -6-6 6 7 
San-ta Lu-c-i-a, San-ta Lu-c-i-a, 
8 7  7  6  6  5  -5   -8 
I can see your lov-ing eyes, bright, 
 -8  -6  -7 -8  7 
Just like the star-light. 
 8 -8 7-7-6-8  -8 7 -6-6 6 7 
San-ta Lu-c-i-a, San-ta Lu-c-i-a 
 8  7   7   6  6  5  -5 -8 
Whis-per, that you'll be mine, to-night, 
 -8  8 -8 -8  7 
Here in the twi-light.

Video:

 

Video Music:
 

Sheet Music: update
Midi: update
 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)