Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Safe And Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars(Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
16 16 16 16 14
 14 14 13 13 10
 10 11 11 11 11 11 11 10 10
 16 16 16 14 14 13 13
 13 10 11 13
 16 16 14 14 15 16
 10 11 11 11 10 10
 10 16 16 14 14 13
 13 11 10 11 13 14 16 11

 13 14 16 18
 14 14 16 14 13 11
 13 14 16 18
 14 14 16 14 13 11
 13 14 16 18
 14 16 14 13 11 13 14 16 11
 16 16 14 14 13 13 11 10
 11 11 11 11 11 11 10 10
 16 16 14 14 13 13
 11 10 10 11 13 14 16 11
 16 14 15 16 14 13 11
 16 16 14 14 13 13 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 11
 13 14 16 18
 14 14 16 14 13 11
 13 14 16 18
 14 14 16 14 13 11
 13 14 16 18
 14 16 14 13 11 13 14 16 11

 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 14
 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 14 13


 13 14 16 18
 13 14 16 18
 13 14 16 18
 14 16 14 13 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 14
 11 13 14 16 11
 11 13 14 16 14 13

Tabs: Diatonic
-7 -7 -7 -7 -6
I re-mem-ber tears
-6 -6 6 6 -4
stream-ing down your face
-4 5 5 5 5 5 5 -4 -4
when I said I'll ne-ver let you go.
-7 -7 -7 -6 -6 6 6
When all those sha-dows al-most
6 -4 5 6
killed your li-ght.
-7 -7 -6 -6 7 -7
I re-mem-ber you said
-4 5 5 5 -4 -4
don't leave me here a-lone.
-4 -7 -7 -6 -6 6
But all that's dead and gone
6 5 -4 5 6 -6 -7 5
and passed to-n-i--i-gh-t.

6 -6 -7 -8
Just close your eyes.
-6 -6 -7 -6 6 5
The sun is go-ing down.
6 -6 -7 -8
You'll be al-right.
-6 -6 -7 -6 6 5
No one can hurt you now.
6 -6 -7 -8
Come mor-ning light,
-6 -7 -6 6 5 6 -6 -7 5
you'll be safe and s-o--u--n-d.

-7 -7 -6 -6 6 6 5 -4
Don't you dare look out your win-dow,
5 5 5 5 5 5 -4 -4
darl-ing e-very-thing's on fi-re.
-7 -7 -6 -6 6 6
The war out-side our door
5 -4 -4 5 6 -6 -7 5
keeps ra-ging o-o--o--o-n.
-7 -6 7 -7 -6 6 5
Hold on-to this lu-lla-by,
-7 -7 -6 -6 6 6 5 6 -6 -7 5
e-ven when the mu-sic's g-o--o--o-ne.
5 6 -6 -7 5
G-o--o--o-ne.

6 -6 -7 -8
Just close your eyes.
-6 -6 -7 -6 6 5
The sun is go-ing down.
6 -6 -7 -8
You'll be al-right.
-6 -6 -7 -6 6 5
No one can hurt you now.
6 -6 -7 -8
Come mor-ning light,
-6 -7 -6 6 5 6 -6 -7 5
you'll be safe and s-o--u--n-d.


5 6 -6 -7 5
O-o--o--o-h.
5 6 -6 -7 -6
O-o--o--o--h.
5 6 -6 -7 5
O-o--o--o-h.
5 6 -6 -7 -6 6
O-o--o--o--o-h.

6 -6 -7 -8
Just close your eyes.
6 -6 -7 -8
You'll be al-right.
6 -6 -7 -8
Come mor-ning light,
-6 -7 -6 6 5 6 -6 -7 5
you'll be safe and s-o--u--n-d.

5 6 -6 -7 5
O-o--o--o-h.
5 6 -6 -7 -6
O-o--o--o--h.
5 6 -6 -7 5
O-o--o--o-h.
5 6 -6 -7 -6 6
O-o--o--o--o-h.

Video:
 


 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)