Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Quên

Tabs: Tremolo
15 11 11 15 16 13 11
13 14 13 14 13 12 11
15 11 11 14 17 18 14 13
13 14 16 13 14
15 11 11 14 15 16 13 11
13 14 13 14 13 12 11
15 11 11 14 17 18 14 13
13 14 14 16 13 14
Chorus:
15 16 15 18 22 19 17 18 15
15 16 14 16 15 18 15 18 17 20 17
15 16 15 18 22 19 19 17 18 15
15 16 14 16 15 16 14 13 14
 Tabs: Diatonic

 7 5 5 7 -7 6 5
 6 -6 6 -6 6 -5 5
 7 5 5 -6 8 -8 -6 6
 6 -6 -7 6 -6
 7 5 5 -6 7 -7 6 5
 6 -6 6 -6 6 -5 5
 7 5 5 -6 8 -8 -6 6
 6 -6 -6 -7 6 -6

 7 -7 7 -8 -10 9 8 -8 7
 7 -7 -6 -7 7 -8 7 -8 8 -9 8
 7 -7 7 -8 -10 9 9 8 -8 7
 7 -7 -6 -7 7 -7 -6 6 -6

Video Harmonica:


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)