Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Poor Lonesome Cowboy (Lucky Luke Theme)

Tabs: Tremolo

  10 10 11 11 11 11 9
 10 10 11 11 11 11 9
 10 10 11 11 11 11 9
 14b 12 12 11 10 9
 9 11 11 11 11 9
 11 13 13 13 12 11
 11 12 12 12 12 12b
 11 11 10 9 10 9

Tabs: Diatonic

-4 -4  5    5   5    5   4
I’m a poor lone-some cow-boy
 -4 -4  5    5   5    5   4
I’m a poor lone-some cow-boy
 -4 -4  5    5   5    5   4
I’m a poor lone-some cow-boy
-6b -5 -5   5   -4   4
And a long way from home
4   5    5   5  5   4
I ain’t got no fa-ther
5   6    6   6 -5  5
I ain’t got no fa-ther
5  -5   -5  -5 -5  -5b
I ain’t got no fa-ther
5   5   -4    4    -4  4
To buy the clothes I wear

VERSE 2

I aint got no mother
I aint got no mother
I aint got no mother
To mend the clothes I wear

VERSE 3
I aint got no sister
I aint got no sister
I aint got no sister
To go and play with me

VERSE 4
I aint got no brother
I aint got no brother
I aint got no brother
To ride the range with me

VERSE 5
I aint got no sweetheart
I aint got no sweetheart
I aint got no sweetheart
To sit and talk to me

Video:

Sheet Music : update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)