Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phut Boi Roi

Phút Bối Rối (Lam Trường)

Tabs: Diatonic
6 -5 5 6 7 7 8 8 -9 -8 7 -8 -8 6 6 -8 -8 -9 8 7 7 7 7 7 -8 8 -8
6 -5 5 6 7 8 8 8 -9 -8 7 -8 -8 6 6 -8 -9 8 7 -8 8 -9 8 7 -10 9
8 8 9 -6 -8 -8 -9 8 7 7 -7 7 -10 8 -8 7 -8 8 -8 7 7 -6 6 8 -8 7 7 -10 9 7 -8 8 7 7 7 -10 9 7 7 7 5 -5 7 7 6 8 -8 7 -8 7

Tabs: Tremolo
 13 12 11 13 15 15 17 17 20 18 15 18 18 13 13 18 18 20 17 15 15 15 15 15 18 17 18
 13 12 11 13 15 17 17 17 20 18 15 18 18 13 13 18 20 17 15 18 17 20 17 15 22 19
 17 17 19 14 18 18 20 17 15 15 16 15 22 17 18 15 18 17 18 15 15 14 13 17 18 15 15 22 19 15 18 17 15 15 15 22 19 15 15 15 11 12 15 15 13 17 18 15 18 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)