Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hay Thap Sang Len - Phan Dinh Tung (Thanh Ca)

Hãy Thắp Sáng Lên - Phan Đinh Tùng (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
 7 7 11 11 11 11 10
 11 11 10 10 10 9 9
 9 9 14 14 14 14 13 , 10 12 11 11
 13 13 15 15 18 15 16 , 13 11 14 14 14 14 13
 9 9 12 12 13 12 11 , 11 12 11 10 , 10 9 8 9 9
Chorus:
 15 15 16 14 15 , 14 14 13 12 13
 12 12 11 10 11 , 11 10 9 10 , 10 12 13 13
 15 15 16 14 15 , 14 14 13 12 13
 12 12 11 10 11 , 11 11 10 9 10 , 10 12 10 9

Tabs: Diatonic
 -2 -2 5 5 5 5 -4
 5 5 -4 -4 -4 4 4
 4 4 -6 -6 -6 -6 6 -4 -5 5 5
 6 6 7 7 -8 7 -7 6 5 -6 -6 -6 -6 6
 4 4 -5 -5 6 -5 5 5 -5 5 -4 -4 4 -3 4 4

 7 7 -7 -6 7 -6 -6 6 -5 6
 -5 -5 5 -4 5 5 -4 4 -4 -4 -5 6 6
 7 7 -7 -6 7 -6 -6 6 -5 6
 -5 -5 5 -4 5 5 5 -4 4 -4 -4 -5 -4 4

Video:

Sheet Music: update
Note

sòl  sòl  mi mi mi mi rê ...
mi mi rê rê rê đô đô
đô đô la la la la  sol ...  / rê fa mi mi
sol sol đố đố rế đố si ... / sol mi la la la la sol ...
đô đô fa fa sol fa  mi ... / mi fa mi rê ... rê đô sì đô đô ...

Đố đố si la đố ... / la la sol fa sol ...
Fa fa mi rê mi ...  / mi rê đô rê ... / rê fa sol sol ...
Đố đố si la đố ... / la la sol fa sol ...
Fa fa mi rê mi ...  / mi mi rê đô rê ...  rê fa rê đô ...


Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)