Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phieu Du - Dan Truong

Phiêu Du - Đan Trường

Tabs: Tremolo
 6 9 11 13 13 14 11 10 9 11
 6 9 11 13 13 14 11 10 9 10
 11 10 9 6 6 7 6 10 8 6 7
 7 5 7 7 9 10 11 14 11

 6 9 11 13 13 14 11 10 9 11
 6 9 11 13 13 14 11 10 9 10
 11 10 9 6 6 7 6 10 8 6 7
 7 5 7 7 9 10 11 14 11
 13 13 13 11 10 10 10 11 13 13 13 11 13
 10 10 10 11 10 10 10 9 6 6 6 7 6
 14 13 14 13 11 11 10 11 10 9 11 10 9 8 9 6

 13 13 13 11 10 10 10 11 13 13 13 11 13
 10 10 10 11 10 10 10 9 6 6 6 7 6
 14 13 14 13 11 11 10 11 10 9 11 10 9 8 9 6

 11 13 14 13 11 10 11 10 11 10 8 10 9 6
 11 13 14 13 11 10 11 10 11 10 8 10 9 6

Tabs: Diatonic

 -3'' 4 5 6 6 -6 5 -4 4 5
 -3'' 4 5 6 6 -6 5 -4 4 -4
 5 -4 4 -3'' -3'' -2 -3'' -4 -3 -3'' -2
 -2 2 -2 -2 4 -4 5 -6 5

 -3'' 4 5 6 6 -6 5 -4 4 5
 -3'' 4 5 6 6 -6 5 -4 4 -4
 5 -4 4 -3'' -3'' -2 -3'' -4 -3 -3'' -2
 -2 2 -2 -2 4 -4 5 -6 5
 6 6 6 5 -4 -4 -4 5 6 6 6 5 6
 -4 -4 -4 5 -4 -4 -4 4 -3'' -3'' -3'' -2 -3''
 -6 6 -6 6 5 5 -4 5 -4 4 5 -4 4 -3 4 -3''

 6 6 6 5 -4 -4 -4 5 6 6 6 5 6
 -4 -4 -4 5 -4 -4 -4 4 -3'' -3'' -3'' -2 -3''
 -6 6 -6 6 5 5 -4 5 -4 4 5 -4 4 -3 4 -3''

 5 6 -6 6 5 -4 5 -4 5 -4 -3 -4 4 -3''
 5 6 -6 6 5 -4 5 -4 5 -4 -3 -4 4 -3''

Video:
 

Sheet Music: update
Note


Là đô mi sol , sol la mi , rê đô mi
Là đô mi sol , sol la mi , rê đô rê
Mi rê đô là , là sòl là rê sì là sòl
Sòl mì sòl sòl đô rê mi ( la mi )

Là đô mi sol , sol la mi , rê đô mi
Là đô mi sol , sol la mi , rê đô rê
Mi rê đô là , là sòl là rê sì là sòl
Sòl mì sòl sòl đô rê mi ( la mi )
Sol sol sol mi rê rê rê mi sol sol sol mi sol
Rê rê rê mi rê rê rê đô là là là sòl là
La sol la sol mi , mi rê mi rê đô ( mi rê đô sì , đô là )

Sol sol sol mi rê rê rê mi sol sol sol mi sol
Rê rê rê mi rê rê rê đô là là là sòl là
La sol la sol mi , mi rê mi rê đô ( mi rê đô sì , đô là )

Mi sol la , sol mi rê mi , rê mi rê , sì rê đô là
Mi sol la , sol mi rê mi , rê mi rê , sì rê đô là

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)