Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phải Xa Nhau - Khắc Việt

Cảm âm bởi: black9397
Tabs: Tremolo
 11 13 14 11 14 16 13 13 14 13 14 11
 11 13 14 11 14 16 13 16 16 14 13 14
 11 13 14 11 14 16 13 14 13 13 11 10 10 11
 11 13 14 11 14 16 13 13 13 16 16 16 13 14
 11 15 16 14 13 14 15 15 18 16 11 15 16 14 13 14 14 13 12 11
 11 15 16 14 13 14 15 15 18 16 16 16 15 14 14 13 11 13 14
 11 15 16 14 13 14 14 15 18 16 16 16 15 14 14 14 13 12 11
 11 15 16 14 13 14 14 15 18 16 16 16 15 14 14 13 11 14

Tabs: Diatonic

5 6 -6 5 -6 -7 6 6 -6 6 -6 5
5 6 -6 5 -6 -7 6 -7 -7 -6 6 -6
5 6 -6 5 -6 -7 6 -6 6 6 5 -4 -4 5
5 6 -6 5 -6 -7 6 6 6 -7 -7 -7 6 -6
5 7 -7 -6 6 -6 7 7 -8 -7 5 7 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 5
5 7 -7 -6 6 -6 7 7 -8 -7 -7 -7 7 -6 -6 6 5 6 -6
5 7 -7 -6 6 -6 -6 7 -8 -7 -7 -7 7 -6 -6 -6 6 -5 5
5 7 -7 -6 6 -6 -6 7 -8 -7 -7 -7 7 -6 -6 6 5 -6

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)