Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nhu Ngay Xua Em Den

 Như Ngày Xưa Em Đến (M4U band)

Cảm âm bởi: kakazaro - Harmonica4u

Tabs: Tremolo

11 15 15 15 16 14 13 11 14
11 15 15 18 16 14 13 11 13
14 16 15 15 15 15 16 16 15 18
17 20 17 18 15 18 17
15 15 18 18 18 17 15 15 15 18 17 18

11 15 15 15 16 14 13 11 14
11 15 15 18 16 14 13 11 13
14 16 15 15 15 15 16 16 15 18
17 20 17 18, 15 15 18 17 18 15
15 15 15 18 16, 15 15 18 17 19 20 17 20 17

15 15 19 19 19 19 20 17 17 18
15 15 19 19 19 19 20 17 20 17 18
15 15 15 18 17 18 15 14 15 18 17 18 15 14 15 18
15 15 19 17 19 22
19 19 19 19 20 17 17 18
15 15 19 19 19 19 15 15 22 19 20 20 17
15 15 18 17 18 17 15
15 15 18 17 19 20 17 20 17….15 15…

15 15 14 13 13 17 18… 15 16 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)