Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nhạc Thiếu Nhi (Tremolo - Diatonic - Note) - Update

Tabs: Tremolo
12 12 10 9 12
12 13 14 13 14 12
12 10 9 12 10
12 13 14 14 15
15 15 14 13 15
15 13 15 14 13 12
13 14 13 14 9
9 9 14 15 14 13 12

Tabs: Diatonic
  -5 -5 -4 4 -5
 -5 6 -6 6 -6 -5
 -5 -4 4 -5 -4
 -5 6 -6 -6 7
 7 7 -6 6 7
 7 6 7 -6 6 -5
 6 -6 6 -6 4
 4 4 -6 7 -6 6 -5

Note
 Fa Fa Rê Đô Fa
 Fa Sol La Sol La Fa
 Fa Rê Đô Fa Rê
 Fa Sol La La Đố
 Đố Đố La Sol Đố
 Đố Sol Đố La Sol Fa
 Sol La Sol La Đô
 Đô Đô La Đố La Sol Fa

Tabs: Tremolo
9 7 7 6 9 7 7
11 9 9 10 9 10 7
10 10 10 9 10 13 11
7 10 11 10 10 11 10 9

Tabs: Diatonic
  4 -2 -2 (-2) 4 -2 -2
 5 4 4 -4 4 -4 -2
 -4 -4 -4 4 -4 6 5
 -2 -4 5 -4 -4 5 -4 4

Note:
  Đô Sòl Sòl Là Đô Sòl Sòl
 Mi Đô Đô Rê Đô Rê Sòl
 Rê Rê Rê Đô Rê Sol Mi
 Sòl Rê Mi Rê Rê Mi Rê Đô

Tabs: Tremolo
13 13 13 9 13 14 11 13
12 12 14 10 10 14 14 9
9 12 9 12 9 14 13 13 13
10 13 10 13 10 16 14 14 14
16 13 14 11 13 13 13 14 10
14 16 13 14 14 14 13 15 15 15 15

Tabs: Diatonic
  6 6 6 4 6 -6 5 6
 -5 -5 -6 -4 -4 -6 -6 4
 4 -5 4 -5 4 -6 6 6 6
 -4 6 -4 6 -4 -7 -6 -6 -6
 -7 6 -6 5 6 6 6 -6 -4
 -6 -7 6 -6 -6 -6 6 7 7 7 7

Tabs: Tremolo
11 10 9 7 9 10 6
mi rê Đô / sòl Đô rê là
6 9 7 7 14 9 7
là Đô sòl / sòl la Đô sòl
11 11 7 6 7 7 11
mi mi sòl / là sòl sòl mi
11 11 11 6 6 6 9 10
mi mi mi / là là là – Đô rê
10 10 10 11 11 6 9 7
rê rê rê / mi mi là – Đô sòl
9 7 6 9 7 11 9 7 9
Đô sòl là / Đô sòl mi Đô sòl Đô 
Tabs: Tremolo
9 7 9 9 7 9 7 9
Đô sòl Đô / Đô sòl Đô / sòl Đô
7 7 7 7 9 11 10 9 11 10
sòl sòl sòl sòl Đô / mi rê Đô mi rê
10 9 10 11 10 9 10 11
rê Đô rê mi rê Đô rê mi
9 9 9 10 11 10 9 10 7 9
Đô Đô Đô rê mi / rê Đô rê sòl Đô

Tabs: Diatonic
 4 -2 4 4 -2 4 -2 4
 -2 -2 -2 -2 4 5 -4 4 5 -4
 -4 4 -4 5 -4 4 -4 5
 4 4 4 -4 5 -4 4 -4 -2 4
Tabs: Tremolo
9 11 13 15 15 14
Đô mi sol / ĐỐ ĐỐ la
12 14 15 14 12 14 13
fa la ĐỐ la fa la sol
9 11 13 13 14 10
Đô mi sol / sol la rê
10 11 13 12 11 10 11
rê mi sol fa mi rê mi
9 11 13 15 15 14
Đô mi sol / ĐỐ ĐỐ la
12 14 15 14 12 14 13
fa la ĐỐ la fa la sol
9 11 13 13 14 10
Đô mi sol / sol la rê
10 11 13 12 11 10 3
rê mi sol fa mi rê ĐỒ

Tabs: Diatonic
 4 5 6 7 7 -6
 -5 -6 7 -6 -5 -6 6
 4 5 6 6 -6 -4
 -4 5 6 -5 5 -4 5
 4 5 6 7 7 -6
 -5 -6 7 -6 -5 -6 6
 4 5 6 6 -6 -4
 -4 5 6 -5 5 -4 1
Tabs: Tremolo
15 11 13 14 15 11 13 14
ĐỐ mi sol la ĐỐ mi sol la
14 15 13 14 15 14 13 11 13
la ĐỐ sol la ĐỐ la – sol mi sol
15 13 14 13 15 18 17
ĐỐ sol la / sol ĐỐ rẾ mí
14 15 18 17 18 15 15
la ĐỐ rẾ / mí rẾ ĐỐ ĐỐ

Tabs: Diatonic
  7 5 6 -6 7 5 6 -6
 -6 7 6 -6 7 -6 6 5 6
 7 6 -6 6 7 -8 8
 -6 7 -8 8 -8 7 7
Tabs: Tremolo
7 6 7 11 10 9 11
sòl là sòl / mi rê Đô mi
11 7 11 7 13 11 10
mi sòl mi / sòl sol mi rê
11 10 6 11 11 6 9 10
mi rê là / mi mi là – Đô rê
10 11 10 9 6 11 11 7 9
rê mi rê – Đô là / mi mi sòl Đô 

Tabs: Tremolo
9 9 9 6 9 10 9 6
Đô Đô Đô là Đô rê – Đô là
6 10 10 9 10 11 13 11
là rê rê Đô rê mi – sol mi
9 10 12 10 12 13 13
Đô rê fa rê fa sol sol
11 10 11 13 7 10 9 10 10
mi rê – mi sol sòl rê Đô – rê Đô

Tabs: Tremolo
14 15 14 14 11 10 11
la ĐỐ la la mi rê mi
11 10 11 13 11 13 14 14
mi rê mi sol mi sol la la
15 18 9 14 13 14 13 11
ĐỐ rẾ - Đô la / sol la – sol mi
15 15 18 17 17 10 9 11 14
ĐỐ ĐỐ rẾ mí mí rê Đô mi la

Tabs: Diatonic
 -6 7 -6 -6 5 -4 5
 5 -4 5 6 5 6 -6 -6
 7 -8 4 -6 6 -6 6 5
 7 7 -8 8 8 -4 4 5 -6

Tabs: Tremolo 
13 10 15 15
15 11 13 14
14 14 11 11 18 15 14 14
15 15 15 11
15 14 15 10
10 13 14 15 10 14 14 13

Tabs: Diatonic
  6 -4 7 7
 7 5 6 -6
 -6 -6 5 5 -8 7 -6 -6
 7 7 7 5
 7 -6 7 -4
 -4 6 -6 7 -4 -6 -6 6

Note:
  Sol Rê Đố Đố
 Đố Mi Sol La
 La La Mi Mi Rế Đố La La
 Đố Đố Đố Mi
 Đố La Đố Rê
 Rê Sol La Đố Rê La La Sol

Tabs: Tremolo
9 12 9 9 12 12 13 14
14 12 9
14 14 14 9 9 9
9 9 14 14 9 9 14
14 12 9 14 14 14 11 12

 Tabs: Diatonic
 4 -5 4 4 -5 -5 6 -6
 -6 -5 4
 -6 -6 -6 4 4 4
 4 4 -6 -6 4 4 -6
 -6 -5 4 -6 -6 -6 5 -5

Note:
 Đô Fa Đô Đô Fa Fa Sol La
 La Fa Đô
 La La La Đô Đô Đô
 Đô Đô La La Đô Đô La
 La Fa Đô La La La Mi Fa
Tabs: Tremolo
11 10 9 10 9 10 11
 10 10 11 9 11 10 11 9
 10 11 9 7 7 9 10 11
 10 9 9 11 10 9 10 11 9
 7 11 10 9 7 7 11 10 9

Tabs: Diatonic
5 -4 4 -4 4 -4 5
-4 -4 5 4 5 -4 5 4
-4 5 4 3 3 4 -4 5
-4 4 4 5 -4 4 -4 5 4
3 5 -4 4 , 3 3 5 -4 4

Note:
 Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi
 Rê Rê Mi Đô Mi Rê Mi Đô
 Rê Mi Đô Sòl Sòl Đô Rê Mi
 Rê Đô Đô Mi Rê Đô Rê Mi Đô
 Sòl Mi Rê Đô Sòl Sòl Mi Rê Đô


Tremolo
sol la sol - sol mi sol - đô mi la sol sol
 13 14 13 13 11 13 9 11 14 13 13
sol la sol - sol mi la- la la sol mi rê
 13 14 13 13 11 14 14 14 13 11 10
sol la sol - sol mi sol- sol sol  Đố Đố la
 13 14 13 13 11 13 13 13 15 15 14
la  Đố la -  Đố sol la- mi sol  Đố  Đố  Đố
 14 15 14 15 13 14 11 13 15 15 15
Diatonic
 6 -6 6 6 5 6 4 5 -6 6 6
 6 -6 6 6 5 -6 -6 -6 6 5 -4
 6 -6 6 6 5 6 6 6 7 7 -6
 -6 7 -6 7 6 -6 5 6 7 7 7

Tabs: Tremolo
 15 15 15 13 13
 14 14 13 11 11
 9 11 13 14 13

 15 15 15 13 13
 14 14 13 11 11
 10 13 11 10 9

 9 9 10 11 11
 10 10 9 10 10
 13 11 13 14 14
 15 18 9 14 13

 17 17 15 17 10
 18 16 18 18 18 14 13
 14 15 15 11 13 15 18 18

Tabs: Diatonic
 7 7 7 6 6
 -6 -6 6 5 5
 4 5 6 -6 6

 7 7 7 6 6
 -6 -6 6 5 5
 -4 6 5 -4 4

 4 4 -4 5 5
 -4 -4 4 -4 -4
 6 5 6 -6 -6
 7 -8 4 -6 6

 8 8 7 8 -4
 -8 -7 -8 -8 -8 -6 6
 -6 7 7 5 6 7 -8 -8

Note:
Đố Đố Đố Sol Sol
 La La Sol Mi Mi
 Đô Mi Sol La Sol

 Đố Đố Đố Sol Sol
 La La Sol Mi Mi
 Rê Sol Mi Rê Đô

 Đô Đô Rê Mi Mi
 Rê Rê Đô Rê Rê
 Sol Mi Sol La La
 Đố Rế Đô La Sol

 Mí Mí Đố Mí Rê
 Rế Si Rế Rế Rế La Sol
 La Đố Đố Mi Sol Đố Rế Rế

Tabs: Tremolo
 13 15 15 11 13 13
 15 15 18 17 13 18 18 17 10
 13 15 15 11 13 13
 15 15 18 11 13 18 18 18 15

Tabs: Diatonic
  6 7 7 5 6 6
 7 7 -8 8 6 -8 -8 8 -4
 6 7 7 5 6 6
 7 7 -8 5 6 -8 -8 -8 7
Note:
 Sol Đố Đố Mi Sol Sol
 Đố Đố Rế Mí Sol Rế Rế Mí Rê
 Sol Đố Đố Mi Sol Sol
 Đố Đố Rế Mi Sol Rế Rế Rế Đố

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)