Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - My Memory - Winter Sonata

My Memory - Bản Tình Ca Mùa Đông 
Cảm âm

Tabs: Tremolo
 7 10 9 7 11 12 13 12 11 9 11 10 14
 8 9 10 9 13 6 6 8 22 13 12 12 9 9 10 10
 7 10 9 13 11 12 13 12 11 9 14
 14 14 14 16 13 12 13 13 13 13 14 12 11 12 12 11 9 10 9
 13 14 16 14 15 13 12 13 10 9 11 10 11 10 8 10 9 9 8 9 14 14 13 13
 12 11 11 14 12 13 9 14 14 14 14 18 18 16 14 13
 11 12 13 13 14 9 10
 11 11 12 13 16 15 15 16 14 14 16 15 18 15 16 15

Tabs: Diatonic

  -2 -4 4 -2 5 -5 6 -5 5 4 5 -4 -6
 -3 4 -4 4 6 (-2 -2) -3 -10 6 -5 -5 4 4 -4 -4
 -2 -4 4 6 5 -5 6 -5 5 4 -6
 -6 -6 -6 -7 6 -5 6 6 6 6 -6 -5 5 -5 -5 5 4 -4 4
 6 -6 -7 -6 7 6 -5 6 -4 4 5 -4 5 -4 -3 -4 4 4 -3 4 -6 -6 6 6
 -5 5 5 -6 -5 6 4 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -7 -6 6
 5 -5 6 6 -6 4 -4
 5 5 -5 6 -7 7 7 -7 -6 -6 -7 7 -8 7 -7 7


Video:Sheet Music:

Note:
 Sòl Rê Đô Sòl Mi Fa Sol Fa Mi Đô Mi Rê La
 Sì Đô Rê Đô Sol Là Là Sì Lá Sol Fa Fa Đô Đô Rê Rê
 Sòl Rê Đô Sol Mi Fa Sol Fa Mi Đô La
 La La La Si Sol Fa Sol Sol Sol Sol La Fa Mi Fa Fa Mi Đô Rê Đô
 Sol La Si La Đố Sol Fa Sol Rê Đô Mi Rê Mi Rê Sì Rê Đô Đô Sì Đô La La Sol Sol
 Fa Mi Mi La Fa Sol Đô La La La La Rế Rế Si La Sol
 Mi Fa Sol Sol La Đô Rê
 Mi Mi Fa Sol Si Đố Đố Si La La Si Đố Rế Đố Si Đố

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)