Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - My Grandfather's Clock

Chiếc đồng hồ của ông nội (OST Nhóc Maruko)

Tabs: Tremolo
Verse 1
 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9
 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10 9 8 6 7
 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 7 9 9 7 7 6 7 7 5 7 7 6
 7 7 9 9 7 7 6 7 7 5 7 7 6
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9
 7 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10 9 8 6 7
 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

Verse 2

 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10 9 8 6 7
 9 11 13 13 11 10 9
 8 9 10
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 7 9 8 9 10 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 9 11 13 13 14 13 12 11 10 9
 8 9 10 9 8 6 7

 9 11 13 13 14 13 12 11 10 9
 8 9 10
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 7 9 9 7 7 6 7 7 5 7 7 6
 7 7 9 9 7 7 6 7 7 5 7 7 6
 7 7 9 9 10 11 11 12 11 6
 10 10 9 8 8 6 8 9

 7 7 9 9 10 11 11 12 11 14
 14 12 11 10 8 9 8 9

Video:
 

 Sheet Music: update
Note:
Sòl đô sì  đô rê đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô
Sòl đô sì  đô rê đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Đô mi sol, sol mi rê đô
Sì đô rê đô sì là sòl
Đô mi sol sol mi rê đô
Sì đô.. rê....
Sòl sòl đô đô..rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl sòl đô đô sòl sòl là sòl sòl...mì, sòl, sòl là
Sòl sòl đô đô sòl sòl là sòl sòl...mì, sòl, sòl là
Sòl sòl đô đô..rê.. mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl sòl đô,sì đô rê, đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô
Sòl sòl đô, sì đô rê, đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Đô mi sol, sol mi rê đô
Sì đô rê đô sì là sòl
Đô mi sol sol mi rê đô
Sì đô.. rê....
Sòl sòl đô đô..rê... mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Lần 2:
Đô mi sol, sol mi rê đô
Sì đô rê đô sì là sòl
Đô mi sol sol mi rê đô
Sì đô.. rê.......
Sòl sòl đô đô..rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl đô, sì đô rê đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl sòl đô,sì đô rê, đô rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Đô mi sol, sol la sol fa mi rê đô
sì đô rê đô sì là sòl

Đô mi sol, sol la sol fa mi rê đô
Sì đô.. rê....
Sòl sòl đô đô..rê.. mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl sòl đô đô sòl sòl là sòl sòl...mì, sòl, (sòl) là
Sòl sòl đô đô sòl sòl là sòl sòl...mì, sòl, (sòl) là
Sòl sòl đô đô..rê mi mi fa mi là
Rê rê đô....,sì sì, là sì đô

Sòl (sòl) đô đô..rê mi mi fa mi la.........
la fa mi rê sì đô_sì đô....

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)