Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mr. Taxi - SNSD (소녀시대)

Tabs: Tremolo

13 14 14, 13 14 13 14 13 14 17
13 14 14, 14 14 14 16 15 14 14
11 13 14 14, 13 14 13 14 13 14 17
11 13 14 14, 14 16 15 16 14 16 15 16 14 14

17 17 17 17 18 18 15 15 17 18 15 18 18
17 17 17 17 18 18 15 15 17 18 15 18 15 14
17 14 18

11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
18 17 18 18 18 15 18, 15 15 17 15 17
14 14 17 17 15 14, 14 17 17 15 14
17 18 18 18 15 18, 15 18 17 18 15 14
11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
18 17 18 18 18,14 17 14 17 14 17 14

(13 11 10 11, 7 13 11 10 11) x2
12 12 11 12 11 12 11, 11 11 10 11 9 11 10,
(10 10 10 10 10 11 10 11) x2
12 12 11 12 11 12 11, 11 11 11 11 11 10 9 11 10,
9 11,13 13 13 13 13 14 15 15,18 15 17, 20 17 19

Tabs: Diatonic
 6 -6 -6 6 -6 6 -6 6 -6 8
 6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -6 -6
 5 6 -6 -6 6 -6 6 -6 6 -6 8
 5 6 -6 -6 -6 -7 7 -7 -6 -7 7 -7 -6 -6

 8 8 8 8 -8 -8 7 7 8 -8 7 -8 -8
 8 8 8 8 -8 -8 7 7 8 -8 7 -8 7 -6
 8 -6 -8

 5 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 7 7 7 7
 -8 8 -8 -8 -8 7 -8 7 7 8 7 8
 -6 -6 8 8 7 -6 -6 8 8 7 -6
 8 -8 -8 -8 7 -8 7 -8 8 -8 7 -6
 5 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 7 7 7 7
 -8 8 -8 -8 -8 -6 8 -6 8 -6 8 -6

 ( 6 5 -4 5 -2 6 5 -4 5 ) x2
 -5 -5 5 -5 5 -5 5 5 5 -4 5 4 5 -4
 ( -4 -4 -4 -4 -4 5 -4 5 ) x2
 -5 -5 5 -5 5 -5 5 5 5 5 5 5 -4 4 5 -4
 4 5 6 6 6 6 6 -6 7 7 -8 7 8 -9 8 9

Video:                                                           Harmonica
 
Music Video:
   

Sheet Music: update

Note:
  Sol La La Sol La Sol La Sol La Mí
 Sol La La La La La Si Đố La La
 Mi Sol La La Sol La Sol La Sol La Mí
 Mi Sol La La La Si Đố Si La Si Đố Si La La

 Mí Mí Mí Mí Rế Rế Đố Đố Mí Rế Đố Rế Rế
 Mí Mí Mí Mí Rế Rế Đố Đố Mí Rế Đố Rế Đố La
 Mí La Rế

 Mi Sol La La La La La La La La Đố Đố Đố Đố Đố
 Rế Mí Rế Rế Rế Đố Rế Đố Đố Mí Đố Mí
 La La Mí Mí Đố La La Mí Mí Đố La
 Mí Rế Rế Rế Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố La
 Mi Sol La La La La La La La La Đố Đố Đố Đố Đố
 Rế Mí Rế Rế Rế La Mí La Mí La Mí La

( Sol Mi Rê Mi Sòl Sol Mi Rê Mi ) x2
 Fa Fa Mi Fa Mi Fa Mi Mi Mi Rê Mi Đô Mi Rê
( Rê Rê Rê Rê Rê Mi Rê Mi ) x2
 Fa Fa Mi Fa Mi Fa Mi Mi Mi Mi Mi Mi Rê Đô Mi Rê
 Đô Mi Sol Sol Sol Sol Sol La Đố Đố Rế Đố Mí Fá Mí Sól

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)