Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Miss You - Westlife

Tabs: Tremolo
intro:
15 16 14 13 11… 15 16
15 16 14 13 11… 13 14

13 13 13 I                                        can’t sleep
11 13 14 14 13 I                              just can't breathe,
13 13 13 12 11 12 12 11 9 6 7        when your shadow is all over me baby,
13 13 13 13                                    Don't wanna be,
11 15 15 16 14                                a fool in your eyes,
13 13 13 13/ 11 12 13 13                Cause what we had was built on lies,

13 15 18 17… 18 15 16 15 15         And when our love seems to fade away,
14 15 15 14 15 18 17 18                 Listen to me hear what I say,
15 16 14 13 11                                 I don't wanna feel,
11 15 15 15 16                                 the way that i do,
15 16 14 13 11                                 I just wanna be,
15 15 18 18                                      right here with you,
15 16 14 13 11                                    I don't wanna see,
15 15 15 16                                        see us apart,
14 16 15 15 16 14 13 14 14                I just wanna say it straight from my heart,
11 14 13                                                I miss you.....

11 13 13 13                                      What would it take,
11 13 14 14                                      for you to see,
11 13 13 13                                      To make you understand,
12 11 12… 11 9 (15 16 13 11)           that i'll always believe, (always believe)
15 16 14                                           You and i,
15 15 18 14                                      can make it through,
11 13 14 14                                    And i still know,
14 16 14 15 18 18 I                        can't get over you,

13 15 18 17… 18 15 16 15 15             Cause when our love seems to fade away,
14 15 15 14 15 18 17 18                    Listen to me hear what I say,

15 16 14 13 11                               I don't wanna feel,
11 15 15 15 16                     the way that i do,
15 16 14 13 11                  I just wanna be,
15 15 18 18                           right here with you,
15 16 14 13 11                           I don't wanna see,
15 15 15 16                                see us apart,
14 16 15 15 16 14 13 14 14 I             just wanna say it straight from my heart,
20 20 20 20 17 15 17 18                    oh baby i miss you, i do...


14 15 18 17… 18 15 16 15 15                    Cause when our love seems to fade away,
14 15 15 14 19 20 17 17 20 18… 17 20 18            Listen to me hear what I sayay ay… say ay ay
15 16 14 13 11                                                      I don't wanna feel,
11 15 15 15 16                                                the way that i do,
15 16 14 13 11                                              I just wanna be,
15 15 18 18                                           right here with you,
15 16 14 13 11                                   I don't wanna see,
15 15 15 16                                             see us apart,
14 16 15 15 16 14 13 14 14 I                    just wanna say it straight from my heart
14 20 18, 14 20 18                               I miss you, i miss you,
17 17 i do...

15 16 14 13 11                                     I don't wanna feel,
11 15 15 15 16                                    the way that i do,
15 16 14 13 11                                           I just wanna be,
15 15 18 18                                        right here with you,
15 16 14 13 11                                    I don't wanna see,
15 15 15 16                                     see us apart,
14 16 15 15 16 14 13 14 14             I just wanna say it straight from my heart
13 13 13 13 14 13, 12 11                oh baby i miss you, i do..

Tabs: Diatonic

intro
 7 -7 -6 6 5 7 -7
 7 -7 -6 6 5 6 -6

 6 6 6
 5 6 -6 -6 6
 6 6 6 -5 5 -5 -5 5 4 -3n -2
 6 6 6 6
 5 7 7 -7 -6
 6 6 6 6 5 -5 6 6
 6 7 -8 8 -8 7 -7 7 7
 -6 7 7 -6 7 -8 8 -8
 7 -7 -6 6 5
 5 7 7 7 -7
 7 -7 -6 6 5
 7 7 -8 -8
 7 -7 -6 6 5
 7 7 7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 -6
 5 -6 6
 5 6 6 6
 5 6 -6 -6
 5 6 6 6
 -5 5 -5 5 4 7 -7 6 5
 7 -7 -6
 7 7 -8 -6
 5 6 -6 -6
 -6 -7 -6 7 -8 -8
 6 7 -8 8 -8 7 -7 7 7
 -6 7 7 -6 7 -8 8 -8
 7 -7 -6 6 5
 5 7 7 7 -7
 7 -7 -6 6 5
 7 7 -8 -8
 7 -7 -6 6 5
 7 7 7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 -6
 -9 -9 -9 -9 8 7 8 -8
 -6 7 -8 8 -8 7 -7 7 7
 -6 7 7 -6 9 -9 8 8 -9 -8 8 -9 -8
 7 -7 -6 6 5
 5 7 7 7 -7
 7 -7 -6 6 5
 7 7 -8 -8
 7 -7 -6 6 5
 7 7 7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 -6
 -6 -9 -8 -6 -9 -8
 8 8
 7 -7 -6 6 5
 5 7 7 7 -7
 7 -7 -6 6 5
 7 7 -8 -8
 7 -7 -6 6 5
 7 7 7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 -6
 6 6 6 6 -6 6 -5 5
Video:
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)