Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lai Gan Hon Anh - Bang Kieu

Lại Gần Hôn Anh - Bằng Kiều
Lại Gần Hôn Em - Duy Uyên
(Cảm Âm)
Tabs: Tremolo
Intro :
12 14 16 15 16 15 12 , 15 16 15 12
16 14 16 13 12 11 18 15
15 16 15 12 , 15 16 15…. , 16 14 13 12 16 14

Melody:
11 16 15 15 , 15 15 15 16 16 16 14 14 11 13 15 15
15 15 16 16 14 14 13 13 11 11 13 13
9 10... 12 11

11 16 15 15 , 15 15 15 16 6 16 14 14 11 13 15 15
15 15 16 16 14 14 13 13 11 11 13 13
9 10 ....12 11

Chorus :
17 17 20 20
20 20 17 17 18 18 15 18 18 17 17
17 17 18 18 15 15 16 16 14 14 18 18
17 17 18 18 16 15 16 14 15 15……17

17 17 20 20
20 20 17 17 18 18 15 15 18 18 17 17
17 17 18 18 15 15 16 16 14 14 18 18
17 17 18 18 16 15 16 14 13 14

Tabs: Diatonic
Intro
 -5 -6 -7 7 -7 7 -5 7 -7 7 -5
 -7 -6 -7 6 -5 5 -8 7
 7 -7 7 -5 7 -7 7 -7 -6 6 -5 -7 -6

Melody
 5 -7 7 7 7 7 7 -7 -7 -7 -6 -6 5 6 7 7
 7 7 -7 -7 -6 -6 6 6 5 5 6 6
 4 -4 -5 5

 5 -7 7 7 7 7 7 -7 -3n -7 -6 -6 5 6 7 7
 7 7 -7 -7 -6 -6 6 6 5 5 6 6
 4 -4 -5 5

Chorus:
 8 8 -9 -9
 -9 -9 8 8 -8 -8 7 -8 -8 8 8
 8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -6 -6 -8 -8
 8 8 -8 -8 -7 7 -7 -6 7 7 8

 8 8 -9 -9
 -9 -9 8 8 -8 -8 7 7 -8 -8 8 8
 8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -6 -6 -8 -8
 8 8 -8 -8 -7 7 -7 -6 6 -6

Video:
 

Sheet Music: update

Note:

Intro:
 Fa La Si Đố Si Đố Fa Đố Si Đố Fa
 Si La Si Sol Fa Mi Rế Đố
 Đố Si Đố Fa Đố Si Đố Si La Sol Fa Si La

Melody:
 Mi Si Đố Đố Đố Đố Đố Si Si Si La La Mi Sol Đố Đố
 Đố Đố Si Si La La Sol Sol Mi Mi Sol Sol
 Đô Rê Fa Mi
 Mi Si Đố Đố Đố Đố Đố Si Là Si La La Mi Sol Đố Đố
 Đố Đố Si Si La La Sol Sol Mi Mi Sol Sol
 Đô Rê Fa Mi

Chorus:
 Mí Mí Fá Fá
 Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Rế Rế Mí Mí
 Mí Mí Rế Rế Đố Đố Si Si La La Rế Rế
 Mí Mí Rế Rế Si Đố Si La Đố Đố Mí
 Mí Mí Fá Fá
 Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố Rế Rế Mí Mí
 Mí Mí Rế Rế Đố Đố Si Si La La Rế Rế
 Mí Mí Rế Rế Si Đố Si La Sol La

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)