Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Eternal Flame - The Bangles

Eternal Flame

Tremolo
16 15 18 18 18 17 18 13 14
16 18 19 19 19 19 17 17 18 13 14 16
13 13 12 16 16 1211 13 11 14 10
10 10 10 10 10 13 12 13 10

16 15 18 18 18 17 18 13 14
14 18 19 19 19 19 17 17 18 13 14 16
13 13 12 16 16 1211 13 11 14 10
10 15 16 14 13 15 16 14 13 14

14 14 14 13 13 13 12 13 12 10
10 11 12 14 13 10
11 12 11 10 10 9 7
10 11 12 10 11 12 14 13 13 14

14 14 14 13 13 13 12 13 12 10
10 11 12 14 13 10
11 12 11 10 10 9 7
10 11 12 10 11 12 14 13 13 11

16 15 18 18 18 17 18
16 18 19 19 19 19 17
17 18 13 14 16 13 13 12 14 14
11 12 13 11 14 10
10 15 16 14 13 15 16 14 13 18

16 15 18 18 18 17 18 13 14
16 18 19 19 19 19 17 17 18 13 14 16
13 13 12 16 16 1211 13 11 14 10
15 16 14 13 15 16 14 13 18 18

15 16 14 13 14 13 12 13 12

15 16 14 13 18
13 12 13

15 16 16 14 14 16 14 13 13 12 14 14
15 16 14 13 15 16 14 13 18 18

Diatonic

    -7    7   -8      -8  -8   8   -8    6  -6    R-7  -8   9   9   9     9
 Close your eyes, / give me your hand. Darling, / do you feel my heart beat
     8    8  -8  6 -6    -7    6  6   -5   -7  -7      5-5  6 5    -6  -4
   ing? Do you under | stand? Do you feel the same? / Am I only / dreaming?
  -4  -4   -4  -4   -4 6 -5 6    -4
  Is this burning | an eternal flame?

 -7  7  -8     -8    -8   8 -8   6  -6 ---->-7  -8    9   9   9    9
  I believe | it's meant to be, Darling, | I watch when you are sleep-
   8  r 8  -8  6   -6    -7   6  6   -5   -7  -7      5-5  6 5   -6 -4 r  -4
  ing, you belong with | me. Do you feel the same? | Am I only dreaming?  Or
   7  -7  -6   6     7 -7 -6  6    -6
  is this burning / an e  ternal flame?

   -6 -6  -6      6     6      6     -5 6 -5 -4  -4  5      -5  -6   6 -4
  Say my name, / sun shines through the r ai  n. A whole / life so lonely,
     5     -5   5   -4  -4   4    3    R-4  5    -5  -4   5   -5    -6  6  6    -6
  'n then you come and ease the pain. / I don't want to lose this / fe  eling. /Ohh

Instrumental here. (5 measures)

   -6 -6  -6      6     6      6     -5 6 -5 -4  -4  5      -5  -6   6 -4
  Say my name, / sun shines through the r ai  n. A whole | life so lonely,
     5     -5   5   -4  -4   4    3    R-4  5    -5  -4   5   -5    -6  6  6     5
  'n then you come and ease the pain. / I don't want to lose this / fe  eling. / Ahh

   -7    7   -8      -8  -8   8   -8  R R-7  -8   9   9   9     9
  Close your eyes, / give me your hand. | Do you feel my heart beat /
   8 r  8  -8  6 -6     -7    6  6   -5   -6  -6----> 5 -5 6 5    -6  -4  r-4
  ing? Do you under / stand? Do you feel the same? / Am I only / dreaming? Or
   7  -7   -6  6     7 -7  -6   6    -8------>
  is this burning / an  e  ter nal flame?    

Instrumental here. (6 measures to words of:)
  Close your eyes, / give me your hand. Darling, /do you feel my heart beat
  ing? Do you under / stand? Do you feel the same? / Am I only / dream

  -7      7  -7   -6  6     7 -7 -6 6  -8    -8               
   (ing.) / Is this burning / an e ternal fl / ame? (Close your eyes /
     -6    6        7  -7 -6 6
  (give me) your hand (darling / Do you feel my heart bea / ing?) Do you under
    -6  6 -5   6  -5                    7 -7  -6  6
   sta an nd? Do you (feel the same?/ Am I only / dreaming?)       an  e ter nal
    -8                   6  -5     6    6                 
  flame? (Close your eyes / give me your hand), Darling / ing feel (my heart beat

     7  -7 -7 -6    -6 -7 -6   6  6   -5    -6  -6---->
  ing?)  Do you under | sta an nd? Do you feel  the same?)
->                     -6      7  -7   -6  6     7 -7 -6 6 -8    -8 r
  (Am I only /dream) ing?)/ Is this burning / an eternal fl / ame?

Video:     Harmonica

Video: Guitar

Sheet Music: update
Midi: updateNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)