Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dòng Thời Gian (Tremolo - Diatonic)

Dòng Thời Gian - Nguyễn Hải Phong

Tabs: Tremolo 
(Tone Thấp )

9 9 9
9 9 9 10 10 10
9 9 9 13 13 13 9 9 6 6
5 7 6 6 7 7
7 5 5 5 6 6 7 7 /9 9 9 12 12 13 13
12 10 10 9 9/12 12 10 10 12 11
11 12 13 13 11 12 13 13 14 16
13 13 13 13 14 14
11 12 13 13 11 12 13 13 14 16
13/11 13/11 14

Chorus:
13 13 13 9
9 9 9 9 9
7 11 10 9 10 10 10 10 10 13
13 13 13 13 13 14 13 13 12 12
11 11 10 10 9 9 8

13 13 13 9
9 9 9 9 9
7 11 10 9 10 10 10 10 10 13
13 13 13 13 13 14 13 13 12 12
11 11 10 10 9 9 8 8 9 9

Tabs: Tremolo
(Tone Cao)

15 15 15
15 15 15 18 18 18
15 15 15 19 19 19 15 15 14 14
11 13 14 14 13 13

12 11 11 11 11 11 14 14
13 13 13 15 15 18 18
15 14 14 13 13 15 15 14 14 16 15 16 14 13
14 16 15 15 14 16 15 15 18 17

Chorus:
15 15 15 15 18 18
14 16 15 15 14 16 15 15 18 17
15 13 15 13 18

19 19 19 15 15 15 15 15 15
13 17 18 15 18 18 18 18 19
19 19 19 19 19 22 19 20 20 17 17 18 18 15 15 16
19 19 19 15 15 15 15 15 15
13 17 18 15 18 18 18 18 19
19 19 19 19 19 22 19 20 20 17 17 18
 18 15 15 16 16 15 15

Tabs: Diatonic
 7 7 7
 7 7 7 -8 -8 -8
 7 7 7 9 9 9 7 7 -6 -6
 5 6 -6 -6 6 6
 -5 5 5 5 5 5 -6 -6
 6 6 6 7 7 -8 -8
 7 -6 -6 6 6 7 7 -6 -6 -7 7 -7 -6 6
 -6 -7 7 7 -6 -7 7 7 -8 8

Chorus:
 7 7 7 7 -8 -8
 -6 -7 7 7 -6 -7 7 7 -8 8
 7 6 7 6 -8

 9 9 9 7 7 7 7 7 7
 6 8 -8 7 -8 -8 -8 -8 9
 9 9 9 9 9 -10 9 -9 -9 8 8 -8 -8 7 7 -7
 9 9 9 7 7 7 7 7 7
 6 8 -8 7 -8 -8 -8 -8 9
 9 9 9 9 9 -10 9 -9 -9 8 8 -8
 -8 7 7 -7 -7 7 7

Video: 

Sheet Music : update
Note:
 Đô Đô Đô
 Đô Đô Đô Rê Rê Rê
 Đô Đô Đô Sol Sol Sol Đô Đô Là Là
 Mì Sòl Là Là Sòl Sòl
 Sòl Mì Mì Mì Là Là Sòl Sòl Đô Đô Đô Fa Fa Sol Sol
 Fa Rê Rê Đô Đô Fa Fa Rê Rê Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Mi Fa Sol Sol La Si
 Sol Sol Sol Sol La La
 Mi Fa Sol Sol Mi Fa Sol Sol La Si
 Sol Mi Sol Mi La

 Sol Sol Sol Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô
 Sòl Mi Rê Đô Rê Rê Rê Rê Rê Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Fa Fa
 Mi Mi Rê Rê Đô Đô Sì
 Sol Sol Sol Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô
 Sòl Mi Rê Đô Rê Rê Rê Rê Rê Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Fa Fa
 Mi Mi Rê Rê Đô Đô Sì Sì Đô Đô

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)