Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Day by Day (T-Ara)

Tabs: Tremolo
Intro:
11 14 16 15 18 17 18 14 18
15 15 18 15 16 14 13 14
11 14 16 15 18 17 18 14 18
15 15 18 15 16 14 13 14

Rap

Melody:
11 14 11 10 11 13 11
13 13 , 13 14 12 11 10
11 14 11 10 11 13 11
13 13 14 16 15 16 14


11 11 11 14 11 11 11 10 11 13 11
13 13 13 13 , 13 14 12 11 10
11 11 11 14 11 11 11 10 11 13 11
13 13 13 13 14 16 15 16 14

Chorus:
11 11 14 16 15 18 17 18 17 18 14 18
15 15 18 15 16 14 13 16 14
11 11 14 16 15 18 17 18 17 18 14 18
15 15 18 15 16 14 13 16 14

15 16 14 15 , 16 14 13 16 ( .... )
13 13 13 13 , 13 13 13 13 13 14
15 16 14 15 , 16 14 13 16
13 13 13 13 , 14 16 15 16 14

Repeat

Continue
14 14 16 15 16 14 11
13 13 , 13 14 16 15 16 14 13 14
14 14 16 15 16 14 11
15 16 , 16 16 16 16 15 18 17

Chorus x2

Tabs Diatonic
 Intro:
5 -6 -7 7 -8 8 -8 -6 -8
 7 7 -8 7 -7 -6 6 -6
 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -6 -8
 7 7 -8 7 -7 -6 6 -6

Rap

Melody:
 5 -6 5 -4 5 6 5
 6 6 6 -6 -5 5 -4
 5 -6 5 -4 5 6 5
 6 6 -6 -7 7 -7 -6

 5 5 5 -6 5 5 5 -4 5 6 5
 6 6 6 6 6 -6 -5 5 -4
 5 5 5 -6 5 5 5 -4 5 6 5
 6 6 6 6 -6 -7 7 -7 -6

Chorus:
 5 5 -6 -7 7 -8 8 -8 8 -8 -6 -8
 7 7 -8 7 -7 -6 6 -7 -6
 5 5 -6 -7 7 -8 8 -8 8 -8 -6 -8
 7 7 -8 7 -7 -6 6 -7 -6

 7 -7 -6 7 -7 -6 6 -7
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -6
 7 -7 -6 7 -7 -6 6 -7
 6 6 6 6 -6 -7 7 -7 -6

Repeat

Continue
 -6 -6 -7 7 -7 -6 5
 6 6 6 -6 -7 7 -7 -6 6 -6
 -6 -6 -7 7 -7 -6 5
 7 -7 -7 -7 -7 -7 7 -8 8

Video: 
Sheet Music:
Note:
 Mi La Si Đố Rế Mí Rế La Rế
 Đố Đố Rế Đố Si La Sol La
 Mi La Si Đố Rế Mí Rế La Rế
 Đố Đố Rế Đố Si La Sol La

 Mi La Mi Rê Mi Sol Mi
 Sol Sol Sol La Fa Mi Rê
 Mi La Mi Rê Mi Sol Mi
 Sol Sol La Si Đố Si La
 Mi Mi Mi La Mi Mi Mi Rê Mi Sol Mi
 Sol Sol Sol Sol Sol La Fa Mi Rê
 Mi Mi Mi La Mi Mi Mi Rê Mi Sol Mi
 Sol Sol Sol Sol La Si Đố Si La

 Mi Mi La Si Đố Rế Mí Rế Mí Rế La Rế
 Đố Đố Rế Đố Si La Sol Si La
 Mi Mi La Si Đố Rế Mí Rế Mí Rế La Rế
 Đố Đố Rế Đố Si La Sol Si La
 Đố Si La Đố Si La Sol Si
 Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La
 Đố Si La Đố Si La Sol Si
 Sol Sol Sol Sol La Si Đố Si La


 La La Si Đố Si La Mi
 Sol Sol Sol La Si Đố Si La Sol La
 La La Si Đố Si La Mi
 Đố Si Si Si Si Si Đố Rế Mí

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)