Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dau Chi Co Minh Em - Trinh Tuan Vy

Đâu Chỉ Có Mình Em - Trịnh Tuấn Vỹ

Tabs: Tremolo

 18 9 14 13 12 , 4 13 14 18 9 9 9 6 9
 18 9 14 13 14 , 15 14 13 13 22 4 13
 4 4 13 14 15 , 20 11 10 9 18 9 6
 2 12 13 , 22 2 , 4 4 6 13
 18 9 14 13 14 , 4 13 14 10 9 9 9 6 9
 18 9 14 13 14 , 15 14 13 13 22 4 13
 4 4 13 14 15 , 20 11 10 9 18 9 6
 2 12 13 22 13 , 6 9 18 3 2 12

 3 10 12 13 13 13 13 4 13 22
 3 10 12 19 12 13 13 13 4 15 14
 14 15 14 13 12 2 12 19 12 12 12 12 10 3
 3 10 12 13 13 13 13 12 2 22 4 13
 3 10 12 13 13 13 13 4 13 22
 3 10 12 19 12 13 13 13 4 15 14
 14 15 14 13 12 2 12 19 12 12 12 12 10 3
 3 10 12 13 13 13 13 13 12 2 22 4 13


Tabs: Diatonic

-8 4 -6 6 -5 -2'' 6 -6 -8 4 4 4 -3n 4
 -8 4 -6 6 -6 7 -6 6 6 -10 -2'' 6
 -2'' -2'' 6 -6 7 -9 5 -4 4 -8 4 -3''
 -1 -5 6 -10 -1 -2'' -2'' -3'' 6
 -8 4 -6 6 -6 -2'' 6 -6 -4 4 4 4 -3'' 4
 -8 4 -6 6 -6 7 -6 6 6 -10 -2'' 6
 -2'' -2'' 6 -6 7 -9 5 -4 4 -8 4 -3''
 -1 -5 6 -10 6 -3'' 4 -8 1 -1 -5
 1 -4 -5 6 6 6 6 -2'' 6 -10
 1 -4 -5 9 -5 6 6 6 -2'' 7 -6
 -6 7 -6 6 -5 -1 -5 9 -5 -5 -5 -5 -4 1
 1 -4 -5 6 6 6 6 -5 -1 -10 -2'' 6
 1 -4 -5 6 6 6 6 -2'' 6 -10
 1 -4 -5 9 -5 6 6 6 -2'' 7 -6
 -6 7 -6 6 -5 -1 -5 9 -5 -5 -5 -5 -4 1
 1 -4 -5 6 6 6 6 6 -5 -1 -10 -2'' 6

Video:
 

Sheet Music: update
Note:


Rế đô la sol fa / Fà sol la rế đô đô đô là đô
Rế đô la sol la / đố la sol sol lá Fà sol
Fà Fà sol la đố / Fá mi rê đô rế đô là
Rề fa sol , lá rề , Fà Fà là sol
Rế đô la sol la / Fà sol la rê đô đô đô là đô
Rế đô la sol la / đố la sol sol lá Fà sol
Fà Fà sol la đố / Fá mi rê đô rế đô là
Rề fa sol lá sol / là đô rế đồ rề fa

Đồ rê fa sol sol sol sol Fà sol lá
Đồ rê fa sól fa sol sol sol Fà đố la
La Đố la sol fa rề fa sól fa fa fa fa rê đồ
Đồ rê fa sol sol sol sol fa rề lá Fà sol
Đồ rê fa sol sol sol sol Fà sol lá
Đồ rê fa sól fa sol sol sol Fà đố la
La đố la sol fa rề fa sól fa fa fa fa rê đồ
Đồ rê fa sol sol sol sol sol fa rề lá Fà sol


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)