Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chưa Bao Giờ Anh Hết Yêu Em - The men

Tabs: Tremolo
7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 11 10/ 9 10 11
7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 11 10/ 9 11 10
7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 11 10/ 9 10 11
7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 11 10/ 9 11 10

9 10 11 14 13/11 10 9 9 9 12 11
9 10 11 14 16 13/ 13 14 15 15 18 18
14 16 15 16 14 13 14 13 11 10 11 13 14 13/ 13 14 13 13 11 10
14 16 15 16 14 13 14 13 11 10 11 13 14 13/ 13 14 15 15 18 18
14 16 15 16 14 13 14 13 11 10 11 13 14 13/ 13 14 13 13 11 10
14 16 15 16 14 13 14 13 11 10 11 13 14 13/ 13 14 15 15… 13 14 15 15

Tabs: Diatonic

 -2 -2 4 4 -4 -4 5 5 6 6 5 -4 4 -4 5
 -2 -2 4 4 -4 -4 5 5 6 6 5 -4 4 5 -4
 -2 -2 4 4 -4 -4 5 5 6 6 5 -4 4 -4 5
 -2 -2 4 4 -4 -4 5 5 6 6 5 -4 4 5 -4
 4 -4 5 -6 6 5 -4 4 4 4 -5 5
 4 -4 5 -6 -7 6 6 -6 7 7 -8 -8
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6 6 5 -4 5 6 -6 6 6 -6 6 6 5 -4
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6 6 5 -4 5 6 -6 6 6 -6 7 7 -8 -8
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6 6 5 -4 5 6 -6 6 6 -6 6 6 5 -4
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6 6 5 -4 5 6 -6 6 6 -6 7 7 6 -6 7 7

Video:

Sheet Music: update
 

Note:
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Mi Rê
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Mi Rê
 Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Đô Đô Đô Fa Mi
 Đô Rê Mi La Si Sol Sol La Đố Đố Rế Rế
 La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Sol Sol Mi Rê
 La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Đố Đố Rế Rế
 La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Sol Sol Mi Rê
 La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Đố Đố Sol La Đố Đố

Midi: updae

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)