Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chong Chóng Tình Yêu

Tabs: Tremolo
 15 15 18 17 20 19
 15 15 18 17 20 18
 15 15 18 17 19 22
 22 22 19 17 20 19
 19 19 20 17 18 20
 20 19 20 17 18 17
 17 17 18 18 15 22
 22 22 19 17 20 19
 15 15 18 17 20 19
 15 15 18 17 20 18
 15 15 18 17 15 22
 22 22 19 17 20 19 13 19 20 17 18 20
 20 19 20 17 18 17
 19 22 19 20 22 22 21 22 21

Tabs: Diatonic

7 7 -8 8 -9 9
7 7 -8 8 -9 -8
7 7 -8 8 9 -10
-10 -10 9 8 -9 9
9 9 -9 8 -8 -9
-9 9 -9 8 -8 8
8 8 -8 -8 7 -10
-10 -10 9 8 -9 9
7 7 -8 8 -9 9
7 7 -8 8 -9 -8
7 7 -8 8 7 -10
-10 -10 9 8 -9 9 6 9 -9 8 -8 -9
-9 9 -9 8 -8 8
9 -10 9 -9 -10 -10 10 -10 10

Video:
Sheet Music: update

Note:
  Đố Đố Rế Mí Fá Sól
 Đố Đố Rế Mí Fá Rế
 Đố Đố Rế Mí Sól Lá
 Lá Lá Sól Mí Fá Sól
 Sól Sól Fá Mí Rế Fá
 Fá Sól Fá Mí Rế Mí
 Mí Mí Rế Rế Đố Lá
 Lá Lá Sól Mí Fá Sól
 Đố Đố Rế Mí Fá Sól
 Đố Đố Rế Mí Fá Rế
 Đố Đố Rế Mí Đố Lá
 Lá Lá Sól Mí Fá Sól Sol Sól Fá Mí Rế Fá
 Fá Sól Fá Mí Rế Mí
 Sól Lá Sól Fá Lá Lá Đố Lá Đố

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)