Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chính Là Anh - The Men

Tabs: Tremolo

15 15 15 18 16/14 13 14 13 14 10 11 13
15 15 15 18 16/14 13 14 13 14 15 18
15 15 15 18 16/15 16 15 14 16 11 12 10
15 15 15 18 16/15 16 14 16 15 17 19
Chorus :
15 17 18 15 14 15 15 14 17 19
15 17 18 15 14 15 15 18 16 15 16 18
15 17 18 15 14 15 18 17 15 16 14
15 16 14 16 15 15 18 18 18
15 17 18 15 14 15 15 14 17 19
15 17 18 15 14 15 15 16 14 16 18
15 17 18 15 14 15 16 15 17 19 16 14
15 16 15 16 15 14 18/18 13 14

Tabs: Diatonic 

 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 6 -6 -4 5 6
 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 6 -6 7 -8
 7 7 7 -8 -7 7 -7 7 -6 -7 5 -5 -4
 7 7 7 -8 -7 7 -7 -6 -7 7 8 9

 7 8 -8 7 -6 7 7 -6 8 9
 7 8 -8 7 -6 7 7 -8 -7 7 -7 -8
 7 8 -8 7 -6 7 -8 8 7 -7 -6
 7 -7 -6 -7 7 7 -8 -8 -8
 7 8 -8 7 -6 7 7 -6 8 9
 7 8 -8 7 -6 7 7 -7 -6 -7 -8
 7 8 -8 7 -6 7 -7 7 8 9 -7 -6
 7 -7 7 -7 7 -6 -8 -8 6 -6

Video: 

Sheet Music: update
 

Note: Đố Đố Đố Rế Si La Sol La Sol La Rê Mi Sol
 Đố Đố Đố Rế Si La Sol La Sol La Đố Rế
 Đố Đố Đố Rế Si Đố Si Đố La Si Mi Fa Rê
 Đố Đố Đố Rế Si Đố Si La Si Đố Mí Sól
 Đố Mí Rế Đố La Đố Đố La Mí Sól
 Đố Mí Rế Đố La Đố Đố Rế Si Đố Si Rế
 Đố Mí Rế Đố La Đố Rế Mí Đố Si La
 Đố Si La Si Đố Đố Rế Rế Rế
 Đố Mí Rế Đố La Đố Đố La Mí Sól
 Đố Mí Rế Đố La Đố Đố Si La Si Rế
 Đố Mí Rế Đố La Đố Si Đố Mí Sól Si La
 Đố Si Đố Si Đố La Rế Rế Sol La

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)