Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Câu Chuyện Tình Tôi

Tabs: Tremolo
11 13 14 14 13 11 11 13 16 15 14 16
14 16 15 18 16 13 14 11
11 13 14 14 13 11 11 13 16 15 14 16
14 16 15 18 16 14 13 14
11 13 14 14 13 11 11 13 16 15 14 16
14 16 15 18 9 13 14 11
11 13 14 14 13 11 11 13 16 15 14 16
14 16 15 17 16 14 13 14

Chorus:
15 18 17 17 20 18
18 17 15 18 16 15 14
14 16 15 15 18 16 14 13 11

15 18 17 17 20 18
18 17 15 18 16 15 14
14 16 15 15 17 16 14 13 14

(*) 11 13 14 14 13 11
11 13 16 15 16 14 16
14 16 15 17 16 14 13 11
11 13 14 14 13 11
11 13 16 16 16 14 16
14 16 15 17 16 14 13 14

Tabs: Diatonic 
 5 6 -6 -6 6 5 5 6 -7 7 -6 -7
 -6 -7 7 -8 -7 6 -6 5
 5 6 -6 -6 6 5 5 6 -7 7 -6 -7
 -6 -7 7 -8 -7 -6 6 -6
 5 6 -6 -6 6 5 5 6 -7 7 -6 -7
 -6 -7 7 -8 4 6 -6 5
 5 6 -6 -6 6 5 5 6 -7 7 -6 -7
 -6 -7 7 8 -7 -6 6 -6

 7 -8 8 8 -9 -8
 -8 8 7 -8 -7 7 -6
 -6 -7 7 7 -8 -7 -6 6 5
 7 -8 8 8 -9 -8
 -8 8 7 -8 -7 7 -6
 -6 -7 7 7 8 -7 -6 6 -6
 5 6 -6 -6 6 5
 5 6 -7 7 -7 -6 -7
 -6 -7 7 8 -7 -6 6 5
 5 6 -6 -6 6 5
 5 6 -7 -7 -7 -6 -7
 -6 -7 7 8 -7 -6 6 -6

Video:

Sheet Music: update

Note:
 Mi Sol La La Sol Mi Mi Sol Si Đố La Si
 La Si Đố Rế Si Sol La Mi
 Mi Sol La La Sol Mi Mi Sol Si Đố La Si
 La Si Đố Rế Si La Sol La
 Mi Sol La La Sol Mi Mi Sol Si Đố La Si
 La Si Đố Rế Đô Sol La Mi
 Mi Sol La La Sol Mi Mi Sol Si Đố La Si
 La Si Đố Mí Si La Sol La
 Đố Rế Mí Mí Fá Rế
 Rế Mí Đố Rế Si Đố La
 La Si Đố Đố Rế Si La Sol Mi
 Đố Rế Mí Mí Fá Rế
 Rế Mí Đố Rế Si Đố La
 La Si Đố Đố Mí Si La Sol La
 Mi Sol La La Sol Mi
 Mi Sol Si Đố Si La Si
 La Si Đố Mí Si La Sol Mi
 Mi Sol La La Sol Mi
 Mi Sol Si Si Si La Si
 La Si Đố Mí Si La Sol La

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)