Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - As Long as You Love Me - Backstreet Boys

Tabs: Tremolo
 15 16 17 16 16 15 15 14 14
 11 12b 17 16
 12 16 16 16 16 17 18 18
 15 17 16 16 15 15 14 14 11 12b 17 16
 16 16 16 16 17 18 18
 15 17 16 16 15 15 14 14 11 12b 17 16
 12 16 16 16 16 17 18 18
 15 17 16 16 15 15 14 14 11 12b 17 16
 12 16 16 16 16 18 17
Chorus:
 12 14b 15 15 15 15
 15 15 15
 15 15 15
 14b 15 16 17 16 15
 15 15 15
 15 15 15
 12 14b 15 15 15
 14b 15 16 17 16 15

 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 16 15 16 15 17
 16 15 16 13 15 17
 14b 14 15 17 16 16 15
 15 17 15 17 15 17 15 17 16 15 17 19 17 16
 16 15 15 17 14b 15 16 17 16 15 14 15

Tabs: Diatonic
 7   -7     8  -7  -7   7  7   -6   -6
Al-though lone-li-ness has al-ways been 
5   -5b   8  -7
a friend of mine
 -5  -7  -7  -7  -7   8  -8   -8
I'm leav-in' my life in your hands
7+8  -7  -7  7    7 -6  -6   5 -5b 8   -7
Peo-ple say I'm craz-y and that I am blind
 -7   -7 -7  -7  8 -8  -8
Risk-ing it all in a glance
7+8  -7  -7  7   7   -6  -6   5 -5b  8 -7
how you got me blind is still a mys-ter-y
-5  -7   -7  -7  -7  8 -8  -8
I can't get you out of my head
 7+8   -7   -7   7  7   -6  -6   5    -5b  8 -7
Don't care what is writ-ten in you’re his-tor-y
-5  -7  -7   -7    -7   -8  8
As long as you're here with me


(CHORUS)
-5 -6b   7    7   7   7
I don't care who you are
  7     7      7
Where you're from
 7    7   7
What you did
-6b  7  -7  8   -7   7
As long as you love me
 7   7   7
Who you are
  7      7     7
Where you're from
  -5   -6b   7   7   7
Don't care what you did
-6b  7  -7  8   -7   7
As long as you love me

VERSE 3 same as 
Every little thing that you have said and done
Feels like it's deep within me
Doesn't really matter if you're on the run
It seems like we're meant to be

(CHORUS)
BRIDGE
7+8    7+8 78  7+8 78 -7   7  -7  7    8
I've tried to hide it so that no one knows
 -7 7   -7  67   8
But I guess it shows
 -6b  -6   7   8 -7 -7   7
When you look in-to my eyes
 7+8 7+8 7+8 7+8   -7     7   8+9  8  -7
What you did and where you're com-in from
-7  7    7+8  -6b  7  -7  8   -7   7  -6 7
I don't care, as long as you love me, ba-by

(REPEAT CHORUS TO END)

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)