Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ai No Kotoba - Miku (Vocaloid)

Tabs: Diatonic

-8 7 7 -8 7 7 6 7 -8 7
I-tsu-mo bo-ku no ko-do-mo ga.
7 -8 7 7 -8 7 7 7 6 6
O-se-wa ni na-tte i-ru you de.
-8 7 7 -8 7 7 7 -9 8 7 -8
Ki-i-te-ku-re-ta ana-ta ka-ta ni.
-8 7 7 6
Kan-sha, kan-sha.

6 -8 8 8 8 7 7 -8
Ko-no go-on wo i-ssho-u
8 9 9 9 8 8 7 -8 7
de wa-su-re-na-i u-chi ni.
-8 7 -8 7 -8 7 -8 -8 8 8 -8 7 7
U-chi ni hi-me-ta o-mo-i to-to-mo-ni.
7 -8 7 -8 7 -8 7 -8 7
U-ta ni shi-te mi ma-shi-ta.
-8 -8 8 8 -8 7 7-8 7 7
A---i ko-to-ba wa a-i-ga-tou.
9 -8 8 8
A-ri-ga-tou.

-8 7 7 7
Bo-ku to-ka,
-8 7 7 7
ki-mi to-ka,
-8 7 7 7
ko-i to-ka,
-9 8 -8 7
a--i to-ka.
7 9 -7 7
Su-ki to-ka,
7 9 -10 9
ki-rai to-ka.
-7 7 6 7 -8 -8
Ma-ta u-ta-u ne.

9 7 -8 7 -8 -8 8 8
I-ma ki-mi ga su-ki de.
9 7 -8 7 -8 -8 8 8
Te-ka ki-mi ga su-ki de.
7 9 7 -8 7 -8 -8 9 8
Mu-shi-ro ki-mi ga su-ki de.

-9 8 7 -8 8 -9 8 -8 -8
Ko-n-na ba-ka na bo-ku wo
-8 7 -8 -8 8 8
ki-mi wa su-ki de.
9 7 -8 7 -8 8 8
A-i-shi-te ku-re-te.
7 9 7 -8 7 -8 9 8 -9 8 7 -8 8 -9
Ko-n-na u-ta k-i-te na-i-te ku-re-te.
8 -8 7 7
A-ri-ga-tou.

Tabs: Tremolo

 18 15 15 18 15 15 13 15 18 15
 15 18 15 15 18 15 15 15 13 13
 18 15 15 18 15 15 15 20 17 15 18
 18 15 15 13
 13 18 17 17 17 15 15 18
 17 19 19 19 17 17 15 18 15
 18 15 18 15 18 15 18 18 17 17 18 15 15
 15 18 15 18 15 18 15 18 15
 18 18 17 17 18 15 15 18 15 15
 19 18 17 17
 18 15 15 15
 18 15 15 15
 18 15 15 15
 20 17 18 15
 15 19 16 15
 15 19 22 19
 16 15 13 15 18 18
 19 15 18 15 18 18 17 17
 19 15 18 15 18 18 17 17
 15 19 15 18 15 18 18 19 17
 20 17 15 18 17 20 17 18 18
 18 15 18 18 17 17
 19 15 18 15 18 17 17
 15 19 15 18 15 18 19 17 20 17 15 18 17 20
 17 18 15 15

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)