Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - 1h Sang - Thuy Tien

Tabs: Tremolo
  17 17 17 20 19 20 17 18 15
 14 13 14 16 15 16 14 13 11
 14 14 14 16 15 11 11 10 9
 11 10 11 12 14 13

 17 17 17 20 19 20 17 18 15
 14 13 14 16 15 16 14 13 11
 14 14 14 16 15 13 11 11 10 9
 14 9 9 14 9 9 9

 11 10 11 12 13 12 11 10 9
 14 13 14 16 15 16 14 13 11
 14 13 14 16 15 18 17 18 15
 15 18 14 14 14 15 15 14 17 17 18 18

 11 10 11 12 13 12 11 10 9
 14 13 14 16 15 16 14 13 11
 14 13 14 16 15 13 11 11 10 9
 14 15 15 14 15 10 9
 14 15 15 14 15 10 9 9Tabs: Diatonic
 8 8 8 -9 9 -9 8 -8 7
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 -6 -6 -7 7 5 5 -4 4
 5 -4 5 -5 -6 6

 8 8 8 -9 9 -9 8 -8 7
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 -6 -6 -7 7 6 5 5 -4 4
 -6 4 4 -6 4 4 4

 5 -4 5 -5 6 -5 5 -4 4
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 6 -6 -7 7 -8 8 -8 7
 7 -8 -6 -6 -6 7 7 -6 8 8 -8 -8

 5 -4 5 -5 6 -5 5 -4 4
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 6 -6 -7 7 6 5 5 -4 4
 -6 7 7 -6 7 -4 4
 -6 7 7 -6 7 -4 4 4

Video:

Sheet Music: update
Note:
Mí mí mí fá sól fá mí rế đố
la sol la si đố si la sol mi
la la la si đố mi mi rê đô
mi rê mi fa la sol

mí mí mí fá sól fá mí rế đố
la sol la si đố si la sol mi
la la la si đố sol mi mi rê đô
la đô đô la đô, đô đô

mi rê mi fa sol, fa mi rê đô
la sol la si đố, si la sol mi
la sol la si đố rế mí rế đố
đố rế la la la đố đố la mí mí rế rế

mi rê mi fa sol, fa mi rê đô
la sol la si đố, si la sol mi
la sol la si đố sol mi mi rê đô
la đố đố la đố rê đô
la đố đố la đố rê đô đô
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)